Historia starożytna

Ancient History

2019Z

Kod przedmiotu1426S1O-HISTSTAh
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceGeografia, geografia historyczna, historia, historia literatury, historia kultury
Wymagania wstępneStudent zna periodyzację dziejów, potrafi wyznaczyć cezyry czasowe poszczególnych epok i określić jakimi procesami i wydarzeniami są one uwarunkowane. Zna pojęcie cywilizacji, które potrafi rozwinać w oparciu o wybrane przykłady
Opis ćwiczeńĆwiczenia obejmują przepracowanie w oparciu o podane źródła i literaturę fachową wybranych zagadnień z zakresu historii starożytnej krajów Bliskiego Wschodu, Grecji oraz Rzymu. W semestrze letnim zajęcia koncentrują się głównie na analizie problematyki starożytnego Bliskiego Wschodu oraz starożytnej Grecji. Ostatnie zajęcia w semestrze poświęcone są wprowadzeniu w historię starożytnego Rzymu (zagadnienia dotyczą początków miasta Rzymu, problematyki Rzymu królewskiego i wczesnorepublikańskiego). Zajęcia realizowane w ramach ćwiczeń odejmują zarówno kwestie historii politycznej, jak też problematykę wzajemnych powiązań międzykulturowych. Zajęcia każdorazowo bazują na krytycznej analizie tekstów źródłowych oraz wnioskach nasuwających się po lekturze literatury fachowej. Szczegółowa tematyka ćwiczeń w semestrze zimowym: 1. Wprowadzenie do historii starożytnej 2. Egipt w okresie Starego Państwa 3. Egipt w okresie Średniego i Nowego Państwa. 4. Państwo Starobabilońskie (2005-1595 p.n.e.). 5. Perska monarchia Achemenidów. 6. Różne drogi rozwoju świata greckiego. Przypadek Sparty. 7. Różne drogi rozwoju świata greckiego. Przypadek Aten. 8. Wojny grecko-perskie. 9. Wybrane problemy wojny peloponeskiej. Wyprawa sycylijska i zakończenie konfliktu. 10. Wzrost potęgi państwa macedońskiego – do bitwy pod Cheroneą (338 p.n.e.). 11. Wyprawa Aleksandra do Persji. 12. Wojny diadochów (323-301 p.n.e.). 13. Kultura epoki hellenistycznej. 14. Primordia urbis Romae. Początki miasta w świetle tradycji, archeologii i historiografii. 15. Walka stanów w starożytnym Rzymie (do 287 roku p.n.e.)
Opis wykładówNa wykładzie omawiane są polityczne, społeczne, religijne i kulturowe procesy zachodzące w starożytności. W semestrze zimowym wykłady koncentrują się na historii starożytnego Bliskiego Wschodu oraz starożytnej Grecji. Poruszają zagadnienia odnoszące się wieloaspektowej kultury greckiej - szczególnie eksponując związki międzykulturowe i charakterystyczne elementy przesądzające o rozwoju tej cywilizacji, a także o mechanizmach dystrybucji kultury helleńskiej. Podczas wykładów w miarę możliwości prezentowane są najnowsze tendencje w nauce światowej i omawiana jest polska i zagraniczna literatura przedmiotu. Tematyka wykładów w semestrze zimowym: 1. Przedmiot badań, podziały wewnętrzne i zakres historii starożytnej. 2. Dzieje starożytnego Międzyrzecza w okresie wczesnodynastycznym. 3. Cywilizacja Hetytów. 4. Asyria w okresie Nowego Państwa (935-612 p.n.e.). 5. Kulturowe dziedzictwo starożytnego Bliskiego Wschodu. 6. Charakterystyka cywilizacji greckiej. Główne centra i kulturowe oddziaływania. 7. Proces narodzin i kształtowania się polis greckiej. 8. Proces transferu kultury helleńskiej. Kolonizacja grecka. 9. Sytuacja w Grecji w drugiej połowie V w. p.n.e. 10. Wojna archidamijska 431-421 p.n.e. 11. Walka o hegemonię w Grecji w latach 404-338 p.n.e. 12. Religia grecka. 13. Wyprawa Aleksandra Wielkiego do Indii. 14. Charakterystyka monarchii hellenistycznej. 15. Polityka zagraniczna Ptolemeuszy w kontekście relacji z Seleukidami, Kartaginą i Rzymem.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z kluczowymi wydarzeniami politycznymi, procesami ekonomicznymi, religijnymi i kulturowymi przebiegającymi w starożytności
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Roux G., wyd. DIALOG, Mezopotamia, 2008r., tom 2) Joannes F., wyd. Wydawnictwo Poznańskie, Historia Mezpotamii w I. tysiącleciu przed Chrystusem, 2007r., tom 3) Hammond N. G. L. , wyd. PIW, Dzieje Grecji, 1977r., tom 4) Świderkówna A., wyd. PIW, Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta, 1978r., tom 5) Errington R. M. , wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Historia świata hellenistycznego 323-30 p.n.e., 2010r., tom 6) Hammond N. G. L., wyd. PIW, Starożytna Macedonia, 1999r., tom
UwagiStudenci przygotowują się do zajęć w oparciu o źródła oraz literaturę fachowa (podawaną i omawianą każdorazowo na zajęciach). Ważne: studenci nie korzystają na zajęciach z książek, a zwłaszcza z wydruków stron internetowych.