Historia nowoczesna Polski (XIX w. do 1918 r.)

History of Modern Polish (19th Century to1918)

2020L

Kod przedmiotu1426S1O-HNPOLh
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria nowożytna Polski, historia nowożytna powszechna.
Wymagania wstępneOgólne wiadomości dotyczące epoki XIX wieku, ogólne wiadomości dotyczące nauk pomocniczych historii.
Opis ćwiczeńZagadnienia szczegółowe ćwiczenia: 1. Ziemie polskie pod zaborami do 1807 roku; 2. Księstwo Warszawskie (geneza, podstawy ustrojowe, gospodarka, społeczeństwo, życie polityczne, kultura i oświata); 3. Królestwo Polskie 1815-1830; 4. Powstanie listopadowe; 5. Wielka Emigracja (geneza, życie polityczne, życie kulturalne); 6. Przemiany społeczne na ziemiach polskich w XIX wieku; 7. Powstanie styczniowe; 8. Skutki powstania styczniowego; 9. Przemiany cywilizacyjne na ziemiach polskich w XIX wieku; 10. Autonomia Galicji; 11. Zabór pruski 1850-1914; 12. Zabór rosyjski 1864-1914; 13. Rewolucja 1905-1907; 14. Polacy w I wojnie światowej 15.Postawy Polaków wobec zaborców w XIX wieku.
Opis wykładówZagadnienia szczegółowe wykłady: Ramy czasowe epoki i dlaczego takie; historia Polski czy historia ziem polskich; historiografia, irredenta, kolaboracja, lojalizm, legalizm; administracja (ludzie) i podziały ziem polskich; dzieje kościoła; wielkie problemy: sprawa chłopska, mieszczaństwo, partie polityczne; władca swój czy obcy; Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, powstania: listopadowe, styczniowe, rewolucja 1905 roku; w kręgu spiskowców i pracy organicznej; postacie: Adam Jerzy Czartoryski, Aleksander Wielopolski i Józef Piłsudski; ziemie zabrane, dzielnica pruska; Galicja, pierwsza wojna światowa.
Cel kształceniaPrzedstawienie relacji i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami także w aspekcie upowszechniania wiedzy historycznej; wskazanie i udowodnienie oraz omówienie wzajemnych relacji różnych kierunków badań historycznych takich, jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, rodziny, itp.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Feldman W., wyd. Instytut Badania Najnowszej Historji Polski, Dzieje polskiej myśli politycznej 1864-1914, 1933r., tom 2) Król M., wyd. Wydawnictwo Znak, Sylwetki polityczne XIX wieku, 1974r., tom 3) Wasylewski St., wyd. Wydawnictwo Iskry, Życie polskie w XIX wieku, 2008r., tom 4) Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., wyd. Książka i Wiedza, Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, 1966r., tom 5) Borejsza J. W., wyd. PWN, Piękny wiek XIX, 2010r., tom 6) Topolski J., wyd. Wydawnictwo Poznańskie, Dzieje Polski, 2015r., tom 7) Chwalba A., wyd. Wydawnictwo Literackie, Dzieje Polski: kalendarium, 1999r., tom 8) Kalembka S., wyd. Adam Marszałek, Wielka Emigracja 1831-1863, 2003r., tom 9) Kieniewicz S., wyd. PWN, Powstanie styczniowe, 2008r., tom 10) Kołodziejczyk R., wyd. PWN, Miasta, mieszczaństwo, burżuazja w Polsce w XIX wieku, 1979r., tom 11) Wereszycki H., wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Historia polityczna Polski (1864-1918), 1990r., tom
Uwagi