Praktyka zawodowa

Professional practical training

2021L

Kod przedmiotu1426S1O-PPRZ
Punkty ECTS
Typ zajęć Praktyki zawodowe
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneUmiejętność formułowania zadań i potrzeb absolwenta kierunku w zakresie pełnienia różnorodnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym kraju oraz na rynku pracy.
Opis ćwiczeńBrak
Opis wykładówBrak
Cel kształceniaWyrobienie podstawowych umiejętności potrzebnych absolwentowi do pełnienia różnych ról w życiu społeczno-politycznym i kulturalnym w skali globalnej i regionalnej, kształtowanie odpowiedniego stosunku do zawodu i obowiązków z nimi związanych; wyrobienie samodzielnego i krytycznego myślenia oraz rozumienia i analizowania zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych; zapoznanie się całokształtem funkcjonowania instytucji, organizacją i podstawowymi przepisami prawnymi regulującymi jej funkcjonowanie (specyfiką danej instytucji, strukturą organizacyjną danej instytucji, całokształtem pracy na danym stanowisku); konfrontowanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi; kształtowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania.
Literatura podstawowa1) red. J. Kuźma, R. Wroński, Kształcenie praktyczne przyszłych nauczycieli nowoczesnej szkoły, Kraków, 2002 2) Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków, 2006
Literatura uzupełniająca1) red. M. Ochmański, Alternatywne modele kształcenia nauczycieli, Lublin, 1995 2) Perry R., Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem, Warszawa, 2000
UwagiZapoznanie się z organizacją pracy w miejscu odbywania praktyki. Zapoznanie się z przepisami o ochronie tajemnicy służbowej i państwowej lub ochronie danych osobowych. Zapoznanie się ze specyfiką miejsca praktyki. Zapoznanie się z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy.