Prahistoria ziem polskich

Prehistory of the Polish territories

2019Z

Kod przedmiotu1426S1O-PRAHZPOLh
Punkty ECTS
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPrzedmiot realizowany jest w formie wykładu.
Opis wykładówPrzedmiot i zakres archeologii. Dzieje archeologii w Polsce. Periodyzacja pradziejów ziem polskich. Antropogeneza. Początki kultury ludzkiej oraz epoka kamienia - paleolit, mezolit, neolit. Brąz i główne ośrodki brązowniczej metalurgii w Europie Środkowej. Przemiany kulturowe w późnej epoce brązu w Europie Środkowej – ogólny zarys. Kultura halsztacka. Geneza oraz terytorialno-chronologiczny rozwój tzw. kultury łużyckiej. Osiedla tzw. kultury łużyckiej. Obrządek pogrzebowy tzw. kultury łużyckiej. Kultura pomorska a kultura grobów kloszowych. kultura kurhanów zachodniobałtyjskich. Osadnictwo celtyckie w Polsce a problem kultury lateńskiej. Kultury archeologiczne młodszego okresu przedrzymskiego w Polsce. Kultury archeologiczne okresu wpływów rzymskich w Polsce. Obrządek pogrzebowy w okresie wpływów rzymskich w Polsce. „Szlak bursztynowy”. Gospodarka społeczności okresu wpływów rzymskich w Polsce. Groby „książęce” okresu wpływów rzymskich. „Epizod gocki” - kultura wielbarska.
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studentów z: pradziejami ziem polskich, rozbudzanie zainteresowań pradziejami i wczesną historią Bałtów, ukazanie wkładu nauki polskiej i wschodniopruskiej w rozwój archeologii polskiej i zachodniobałtyjskiej.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Okulicz-Kozaryn Ł., wyd. Wrocław, Dzieje Prusów, 1997r., tom 2) Nowakowski W., wyd. Warszawa, Od Galindai do Galinditae. Z badań nad pradziejami bałtyjskiego ludu z Pojezierza Mazurskiego, Barbaricum, 1995r., tom 4 3) Okulicz-Kozaryn Ł., wyd. Warszawa, Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich (IX-XIII w.), 1983r., tom 4) Sikorski D. A., wyd. Olsztyn, Instytucje władzy u Prusów w średniowieczu (na tle struktury społecznej i terytorialnej), 2010r., tom 5) Kowalczyk-Heyman E., wyd. Warszawa, Dzieje granicy mazowiecko-krzyżackiej (między Pisą a Biebrzą), 2013r., tom
Uwagibrak