Vademecum studiów historycznych

Vademecum historical studies

2019Z

Kod przedmiotu1426S1O-VADSHISTh
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneOgólne wiadomości z zakresu historii
Opis ćwiczeńProblematyka ćwiczeń koncentruje się na najistotniejszych zagadnieniach warsztatu naukowego historyka. Obejmuje podstawowe pojęcia z metodologii historii, rodzaje historycznej literatury naukowej, zagadnienia roli bibliotek i archiwów w pracy badawczej historyka. Porusza problematykę definicji i podziału źródeł historycznych oraz główne założenia krytyki zewnętrznej i wewnętrznej źródła. Tematy zajęć: 1. Nauka historyczna w Polsce; 2. Literatura naukowa i jej rodzaje; 3.Wydawnictwa pomocnicze: encyklopedie, słowniki, bibliografie; 4. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich oraz Polski Słownik Biograficzny; 5., 6.,7. Jak pisać pracę? Wybrane elementy warsztatu naukowego; 8., 9. Aparat naukowy; bibliografia, odsyłacze i przypisy; 10. Biblioteki i ich rola w warsztacie historyka; 11. Archiwa: cele i zadania; 12., 13., 14. Praktyczna praca z źródłem (krytyka i odczytywanie); 15. Praca historyka i jej etapy.
Opis wykładówTreści wykładów obejmują wybrane zagadnienia wprowadzające w terminologię badań naukowych oraz samodzielne poruszanie się w obrębie nauki, jaką jest historia. Tematyka wykładów: 1. Pojęcie historia – różne definicje i znaczenia; 2. Literatura przedmiotu; 3. Historia a historiografia przedmiotu; 4. Wybitni historycy o „definicji” źródła; 5. Źródła historyczne; 6. Typy źródeł; 7. Źródła narracyjne; 8. Źródła narracyjne – pamiętniki i wspomnienia, listy; 9. Przykłady źródeł dokumentowo-aktowych; 10. Krytyka źródeł; 11. Krytyka zewnętrzna; 12. Krytyka wewnętrzna; 13. Odczytywanie źródeł; 14. Metody badawcze; 15. Nauki historyczne w spółczesnej Polsce.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ogólna metodyką pracy umysłowej, warsztatem badań historycznych, postępowaniem badawczym historyka oraz podstawowymi problemami wiedzy historycznej. Wstęp do badań jest pierwszym z bloku zajęć warsztatowych (obok nauk pomocniczych historii i historii historiografii z elementami metodologii), ma przeto pomóc studentowi w nabyciu umiejętności wyszukiwania informacji (heurystyka), oceny wartości tych informacji (krytyka) i budowanie własnych wypowiedzi naukowych (synteza).
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Kościałkowski S., wyd. Gryf Printers Ltd., Wstęp do studiów historycznych, 1954r., tom 2) Mierzwa E., wyd. Piotrków Trybunalski : AŚ. F., Historyka, 2001r., tom 3) Buksiński T., wyd. PWN, Interpretacja źródeł historycznych pisanych, 1992r., tom 4) Manteuffel T., wyd. PWN, Historyk wobec historii, 1976r., tom 5) Handelsman M., wyd. Gebethner i Wolff, Historyka. Zasady metodologii i teorii poznania historycznego, 1928r., tom 6) Bloch M., wyd. Antyk Marek Derewiecki, Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka, 2009r., tom 7) Braudel F., wyd. Czytelnik, Historia i trwanie, 1999r., tom
UwagiW trakcie wykładów i ćwiczeń będzie podana literatura uzupełniająca szerzej omawiająca poszczególne zagadnienia.