Historia a pamięć – wybrane aspekty

History and Memory-Selected Aspects

2020L

Kod przedmiotu1426S2O-HAPh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria nowoczesna Polski (1795-1918), historia nowoczesna powszechna (1789-1918)
Wymagania wstępneWiadomości dotyczące epoki XIX wieku oraz nauk pomocniczych historii.
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówWykłady obejmują wybrane zagadnienia z historii powszechnej i Polski, a właściwie ziem polskich od upadku Rzeczypospolitej do końca pierwszej wojny światowej (do odzyskania niepodległości w listopadzie 1918 r.) – jak były „niegdyś” i dziś opisywane. Tematyka wykładów: 1. Pojęcie historii a polityki historycznej; 2. Mity czy przekłamania w historii polskiej i krajów sąsiednich; 3. Odczytywanie wydarzeń Wiosny Ludów w 50-lecie, 100 lecie i 150 lecie; 4. Mit monarchii Habsburgów w Europie; 5. Rewolucje i bunty w XIX wiecznej Europie; 6. Rosja i jej wyobrażenia dziejów; 7. Historycy o Rosji; 8. Grunwald i jego funkcjonowanie pamięci polskiej; 9. Grunwald i jego funkcjonowanie pamięci litewskiej i białoruskiej; 10. Grunwald i jego funkcjonowanie pamięci rosyjskiej i ukraińskiej; 11. Wiedeń 1683 roku w tradycji polskiej; 12. Forma przekazu czy zniewolenie słowem; 13. Cenzura i autocenzura historyków i w historiografii; 14. Problem współczesnej polskiej historiografii; 15. Nauki historyczne w Polsce – zagrożenia.
Cel kształceniaPrzedstawienie relacji i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami także w aspekcie upowszechniania wiedzy historycznej. Należy wskazać, udowodnić i omówić wzajemne relacje różnych kierunków badań historycznych takich jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, rodziny, itp.
Literatura podstawowa1) Kukiel M., Dzieje Polski Porozbiorowe, Puls, 1961 2) Kieniewicz S., Historia Polski 1795-1918, PWN, 1968 3) Chwalba A., Historia Polski, Wydawnictwo Literackie, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak