Historia ustroju administracyjnego

2019Z

Kod przedmiotu1426S2O-HUADMh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria Polski
Wymagania wstępneposiadanie podstawowej wiedzy z zakresu historii i ustroju Polski
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówPoszczególne tematy wykładów obejmować będą treści dotyczące kształtowania się podstawowych pojęć i instytucji ustroju administracyjnego służących zarządowi państwa na szczeblu centralnym i lokalnym w kolejno po sobie następujących typach i formach państwa. Omówione zostaną zasady ustrojowe i struktury administracyjne państwa polskiego od początku do końca XX w. z podziałem na okresy: monarchii patrymonialnej i stanowej, demokracji szlacheckiej, państwa konstytucyjnego, władz centralnych w okresie zaborów, ustroju II Rzeczypospolitej, Polski Ludowej i III RP.
Cel kształceniaCelem zajęć jest omówienie periodyzacji, czyli podziałów na okresy pozwalające ustalić ogólne prawidłowości w kontekście przemian ustrojowych na przestrzeni kolejnych okresów historycznych. Studenci będą mieli możliwość zdobycia wiedzy z zakresu ustroju społeczno-politycznego oraz zapoznanie się z podziałami administracyjnymi, strukturą urzędów administracji publicznej, funkcjonowaniem administracji publicznej, centralnej i terenowej w okresie staropolskim, rozbiorowym (1795-1918) i w wieku XX..
Literatura podstawowa1) Uruszczak W., Historia Państwa i prawa polskiego, t. 1, (966-1795), t. wyd. 3, Warszawa , 2015 2) Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa, 2005 3) Kallas M., Lityński A., Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa, 2003 4) Borucki M., Konstytucje polskie 1791-1997, Warszawa, 2002 5) Kallas M., Historia ustroju Polski, Warszawa, 2006 6) Malec J., Malec D., Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków, 2000 7) Witkowski W., Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa, 2007 8) Maciejewski T., Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa, 2008 9) Makiłła D., Historia prawa w Polsce, Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca1) Gajewski S., Nawacka K., Historia ustroju Polski 996-1997, Olsztyn, 2008 2) Jurek P., Połomski F.,, Historia państwa i prawa Polski. Źródła, Wrocław , 1997
UwagiW trakcie zajęć podawana będzie dodatkowa literatura w formie monografii, opracowań i artykułów nauk. oraz źródła.