Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

2020L

Kod przedmiotu1426S2O-SMPD4
Punkty ECTS 8
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceproseminarium
Wymagania wstępneZnajomość zagadnień z przedmiotów podstawowych i kierunkowych objętych planem studiów na kierunku historia.
Opis ćwiczeńTworzenie konspektu pracy magisterskiej. Referowanie problemów związanych z tematyką prac magisterskich. Referowanie rozdziałów pracy magisterskiej.
Opis wykładówPrzedmiot prowadzony w formie ćwiczeń.
Cel kształceniaCelem zajęć jest przedstawienie studentom zasad przeprowadzania kwerendy bibliotecznej i archiwalnej, opracowywania zgromadzonego materiału, budowy i techniki pisania pracy naukowej, mających prowadzić do przygotowania i napisania przez każdego uczestnika seminarium pracy magisterskiej.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi