Warsztat naukowy historyka

Scientific Workshop of the historian

2019Z

Kod przedmiotu1426S2O-WARSZNHISh
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającewstęp do badań historycznych, nauki pomocnicze historii
Wymagania wstępneStudent posiada ogólną wiedzę w zakresie heurystyki i hermeneutyki
Opis ćwiczeńI. Etap heurezy: 1) umiejętność poszukiwań bibliograficznych - bibliografie ogólne i specjalistyczne; 2) typy opracowań naukowych; 3) umiejętność zapisów bibliograficznych - książka, artykuł w pracy zbiorowej, artykuł w czasopiśmie naukowym, zapis wydawnictwa źródłowego, zapis hasła encyklopedycznego czy słownikowego; 4) wyjście do Biblioteki Głównej UWM; 5) tworzenie bazy danych do analizy historycznej. II. Etap hermneutyki: tworzenie szkicowego planu badanej problematyki; 2) wieloaspektowe wykorzystanie tekstu źródła historycznego; 3) narracja historyczna: umiejętność pisania na temat a nie obok tematu, czyli jaki tekst w narracji głównej, a jaki w aparacie krytycznym; umiejętność włączania tekstów z opracowań naukowych i wydawnictw źródłowych, zarówno do tekstu naszego opowiadania głównego, jak i do przypisów, zamieszczanie fotografii, map, danych w formie tabelarycznej; rodzaje przypisów i możliwości ich . III. Etap końcowy: 1) tworzenie bibliografii załącznikowej; 2) aneks do tekstu zasadniczego; 3) elementy Wstępu i Zakończenia do badanej problematyki
Opis wykładów1. Zajęcia organizacyjne: prezentacja wykładów, omówienie formy zaliczenia, omówienie znaczenia pracy magisterskiej w aspekcie dydaktycznym i naukowym; 2) Dzieje bibliografii; 3) Dzieje bibliotek jako warsztatu pracy historyka, ze szczególnym uwzględnieniem Biblioteki Załuskich w Warszawie i jej znaczenia w badaniach historycznych, pracach bibliograficznych i edytorskich, zasoby bibliotek olsztyńskich; 4) Archiwa jako kolejne miejsce pracy historyka; 5) Towarzystwa naukowe - dzieje i znaczenie dla badań naukowych oraz popularyzacji wiedzy historycznej; 6) Instytucje naukowe w XIX w. - Akademia Umiejętności w Krakowie oraz Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Lwowie i ich znaczenie dla rozwoju nauki historycznej; 7) Wielkie serie wydawnictw źródłowych zainicjowane w XIX w.; 8) Zjazdy Historyków Polskich ze szczególnym uwzględnieniem programu trzech pierwszych zjazdów i nawiązanie do XVIII zjazdu zorganizowanego w UWM w Olsztynie; 9) Szkoły historyczne jako dwie opcje spoglądania na dzieje Polski po upadku powstań narodowych; 10)Zabór kultury w dziejach polskich; 11) Nauka historyczna w Polsce w okresie powojennym; 12) Przedstawianie historii. Narracja historyczna
Cel kształceniaTreści wykładów i ćwiczeń mają na celu wprowadzenie w ogólnie rozumiany warsztat naukowy historyka, od etapu podjęcia tematu badawczego do etapu opisu wyników badawczych.
Literatura podstawowa1) Topolski J., Wprowadzenie do historii, t. x, Poznań, 2001, s. x 2) Ropolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, t. x, Poznań, 2008, s. x 3) Przelaskowski R., Historiografia polska w dobie pozytywizmu (1865-1900). Kompendium dokumentacyjne, t. x, Warszawa, 1968, s. x 4) Stobiecki R., Historiografia PRL. Ani dobra, ani mądra, ani piękna, ale skomplikowana, t. x, Warszawa, 2007, s. x 5) Rutkowski T.P., Nauki historyczne w Polsce 1944-1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne, t. x, Warszawa, 2007, s. x
Literatura uzupełniająca1) Kula M., Krótki raport o użytkowaniu historii, t. x, Warszawa, 2004, s. x
Uwagibrak