Wstęp do archiwistyki

Introduction to archival

2019Z

Kod przedmiotu1426S2O-WSTEPDOARh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń1. Omówienie podręczników archiwistyki, bibliografii zawierających prace z zakresu archiwistyki, słowników terminologii archiwalnej, czasopism archiwalnych oraz najistotniejszych opracowań naukowych dotyczących archiwistyki. 2. Podstawowe pojęcia archiwistyki: archiwum (typologia); składnica akt, kancelaria, registratura. 3. Podstawowe pojęcia archiwistyki: archiwalia, materiały archiwalne, dokumentacja archiwalna i niearchiwalna, zasób archiwalny, zespół archiwalny (rodzaje), zbiór archiwalny, jednostka archiwalna, dokument (w sensie informacyjnym). 4. Zadania i funkcje współczesnego archiwum: gromadzenie (rozmieszczenie) zasobów archiwalnych. 5. Zadania i funkcje współczesnego archiwum: kształtowanie zasobów archiwalnych. 6. Zadania i funkcje współczesnego archiwum: przechowywanie zasobów archiwalnych. 7. Zadania i funkcje współczesnego archiwum: opracowanie zasobów archiwalnych. 8. Zadania i funkcje współczesnego archiwum: udostępnianie zasobów archiwalnych. 9. Struktura i organizacja wybranego archiwum - Wycieczka archiwalna. 10. Zaliczenie
Opis wykładów1. Archiwistyka jako przedmiot badań i studiów. Programy nauczania archiwistyki na innych uczelniach wyższych w Polsce oraz formy kształcenia archiwistów w innych krajach. 2. Termin archiwistyka – znaczenie w terminologii polskiej. Obce terminy odpowiadające polskiemu archiwistyka. Przedmiot, zakres i podział archiwistyki. 3. Metody badawcze archiwistyki. 4. Rozwój archiwistyki – w ujęciu historycznym i w zakresie powszechnym ze szczególnym uwzględnieniem archiwistyki polskiej. 5. Procesy archiwotwórcze.
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studentów z wiedzą wstępną i podstawową z zakresu archiwistyki rozumianej jako dyscyplina naukowa. Ich nadrzędnym celem jest omówienie jej przedmiotu, szczegółowego zakresu i podziału, a w dalszej kolejności rozwoju archiwistyki w ujęciu historycznym i w zakresie powszechnym, ze szczególnym uwzględnieniem archiwistyki polskiej
Literatura podstawowa1) Biernat Czesław, Problemy archiwistyki współczesnej, Warszawa, 1977 2) Ryszewski Bohdan, Aktualne problemy archiwistyki polskiej, (w:) Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Toruń, 1997, s. 31-38 3) Robótka Halina, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń, 2003 4) Chmielewski Zdzisław, Kierunki rozwoju współczesnej archiwistyki, Archiwista Polski, 2001, nr 3 5) Roman Wanda Krystyna, red., Archiwistyka na studiach historycznych, Toruń, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi