Zajęcia do wyboru (paleografia lub neografia)

2019L

Kod przedmiotu1426S2O-ZDW1h
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającevademecum studiów historycznych (studia I stopnia)
Wymagania wstępnewiedza z nauk pomocniczych historii zdobyta podczas studiów I stopnia; język niemiecki opanowany w stopniu podstawowym.
Opis ćwiczeńOgólny pogląd na rozwój pisma aż do powstania alfabetu. Początki i rozwój alfabetu aż do powstania pisma greckiego. Początki i rozwój pisma łacińskiego do reformy karolińskiej. Renesans karoliński pisma i jego rozwój do końca XII wieku. Pismo tzw. gotyckie (XIII-XV w.). Pismo humanistyczne, czyli renesansowe. Pismo drukowane. Ligatury. Skracanie wyrazów (abrewiatury). Cyfry rzymskie i arabskie. Oddzielanie wyrazów i zdań. Interpunkcja i inne znaki. Kształty liter i ich połączenia w XIII-XVIII wieku. Transkrypcja tekstu pieśni Bogurodzica z rękopisu z 1407 roku. Transkrypcja tekstu listu księcia mazowieckiego Janusza I do wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen z rękopisu z 1409 roku. Neografia: Zapoznanie studentów z historią badań neograficznych i różnymi szkołami neografii gotyckiej. Ćwiczenia z zakresu odczytu tekstów pisanych różnymi odmianami niemieckiego pisma neogotyckiego XVIII-XX wieku oraz tłumaczenia źródeł niemieckojęzycznych. Dodatkowo na ćwiczeniach omawiane są również początki, rozwój, odmiany i cechy niemieckiego pisma neogotyckiego.
Opis wykładówPrzedmiot realizowany jest tylko w formie ćwiczeń.
Cel kształceniaLektura i analiza łacińskich i staropolskich zabytków rękopiśmiennych z okresu średniowiecza i epoki nowożytnej. Praktyczne zapoznanie studentów z różnymi rodzajami pisma, począwszy od pism późnoantycznych, przez minuskułę karolińską, pisma gotyckie do pisma humanistycznego i kancelaryjnego/ zapoznanie studentów z historią niemieckiego pisma neogotyckiego.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Bobkowski K., wyd. Wrocław, Skróty w piśmie neogotyckim. Na podstawie materiału śląskiego od początku XVI do połowy XX wieku, 1994r., tom 2) Gieysztor A., wyd. Warszawa, Zarys dziejów pisma łacińskiego, 2009r., tom 3) Kürbisówna B., wyd. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Rozwój pisma gotyckiego, 1955r., tom t. 19, s. 251-253s. 4) Grun A., wyd. Limburg-Lahn, Schlüssel zu alten und neuen Abkürzungen. Wörterbuch lateinischer und deutscher Abkürzungen des späten Mittelalters und der Neuzeit, 1966r., tom
Uwagibrak