Zarządzanie dokumentacją współczesną

2020Z

Kod przedmiotu1426S2O-ZDWh
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceWstęp do archiwistyki (wykłady i ćwiczenia), metodyka ogólna (wykłady i ćwiczenia), aktoznawstwo (wykłady i ćwiczenia), komputeryzacja archiwów: systemy informacyjne.
Wymagania wstępnepoprawne posługiwanie się terminologią archiwistyczną oraz posiadanie wiedzy z zakresu rozwoju form kancelaryjnych oraz systemów informacyjnych.
Opis ćwiczeńIstota kancelarii akt spraw. Przegląd systemów kancelaryjnych występujących na obszarze Polski w XIX i na przełomie XIX i XX w Analiza systemu kancelaryjnego dziennikowego, bezdziennikowego i mieszanego. Zasady klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasady i tryb przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych oraz szczegółowe zasady porządkowania oraz tryb przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. Instrukcja kancelaryjna i jej rola w procesie zarządzania dokumentacją. Wykazy akt, ich typologia i rola w procesie zarządzania dokumentacją. Wykaz akt wybranej jednostki organizacyjnej. Kancelaria bankowa, notarialna, hipoteczna i komornicza. Kancelaria zakładów opieki zdrowotnej. Kancelaria sądów powszechnych, wojskowych i administracyjnych. Kancelaria publicznych jednostek radiofonii i telewizji. Dokumentacja elektroniczna. Archiwum elektroniczne. Przepisy prawne.
Opis wykładówIstota kancelarii akt spraw. Przegląd systemów kancelaryjnych występujących na obszarze Polski w XIX i na przełomie XIX i XX w Analiza systemu kancelaryjnego dziennikowego, bezdziennikowego i mieszanego. Zasady klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasady i tryb przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych oraz szczegółowe zasady porządkowania oraz tryb przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. Instrukcja kancelaryjna i jej rola w procesie zarządzania dokumentacją. Wykazy akt, ich typologia i rola w procesie zarządzania dokumentacją. Wykaz akt wybranej jednostki organizacyjnej. Kancelaria bankowa, notarialna, hipoteczna i komornicza. Kancelaria zakładów opieki zdrowotnej. Kancelaria sądów powszechnych, wojskowych i administracyjnych. Kancelaria publicznych jednostek radiofonii i telewizji. Dokumentacja elektroniczna. Archiwum elektroniczne. Przepisy prawne.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie i przygotowanie studentów do pracy w różnych typach współczesnych kancelarii oraz uczulenie na konsekwencje współczesnych procesów archiwizacji na stan powstającego narodowego zasobu archiwalnego.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi