Historia ustroju administracyjnego

2021Z

Kod przedmiotu26S2O-HUADMh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPoszczególne tematy wykładów obejmować będą treści dotyczące kształtowania się podstawowych pojęć i instytucji ustroju administracyjnego służących zarządowi państwa na szczeblu centralnym i lokalnym w kolejno po sobie następujących typach i formach państwa. Omówione zostaną zasady ustrojowe i struktury administracyjne państwa polskiego od początku do końca XX w. z podziałem na okresy: monarchii patrymonialnej i stanowej, demokracji szlacheckiej, państwa konstytucyjnego, władz centralnych w okresie zaborów, ustroju II Rzeczypospolitej, Polski Ludowej i III RP.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Uruszczak W., Historia Państwa i prawa polskiego, t. 1, (966-1795), t. wyd. 3, Warszawa , 2015 2) Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa, 2005 3) Kallas M., Lityński A., Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa, 2003 4) Borucki M., Konstytucje polskie 1791-1997, Warszawa, 2002 5) Kallas M., Historia ustroju Polski, Warszawa, 2006 6) Malec J., Malec D., Historia administracji i myśli administracyjnej, Kraków, 2000 7) Witkowski W., Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa, 2007 8) Maciejewski T., Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa, 2008 9) Makiłła D., Historia prawa w Polsce, Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi