Problemy społeczne i kulturalne w Polsce i Europie nowożytnej

Social and Cultural Issues in Modern Poland and Europe

2022Z

Kod przedmiotu26S2O-PSIKPh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów Determinanty i kierunki przemian społecznych i kulturalnych w Europie u progu epoki nowożytnej.Struktury społeczne w państwach europejskich w XVI-XVII w. Wieloetniczne społeczeństwo państwa polsko-litewskiego . Wpływ przemian ekonomicznych na struktury społeczne państw europejskich. Żołnierze i weterani problemem miast europejskich. Margines społeczny. Przestępczość. Higiena, choroby, opieka medyczna jako problemy społeczne. Problemy religijne w Europie i Polsce nowożytnej. Stosunek społeczeństwa do magii i czarów. Odbicie problemów społecznych w kulturze europejskiej
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, , t. I-II, Warszawa, 1986 2) M. Markiewicz, Historia Polski 1492 - 1795, Kraków, 2004 3) E. Rostworowski, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa, 2009 4) A. Wyrobisz, Studia o kulturze i społeczeństwie w nowożytnej Europie, Warszawa, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi