Statystyka i demografia historyczna

Statistics and historical demography

2022Z

Kod przedmiotu26S2O-SIDHh
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWprowadzenie w terminologię, umiejscowienie demografii historycznej pośród nauk humanistycznych. Ukazanie form i kierunków ekspansji gatunku homo sapiens. Omówienie ekspansji demograficznej Europy (wyprawy Wikingów, wyprawy krzyżowe, kolonializm) oraz ich skutków. Przedstawienie wybranych chorób, dziesiątkujących Europę i świat w okresie średniowiecznym i nowożytnym. Opis zmian struktur rodziny oraz korelacji między zmianami demograficznymi, rewolucją przemysłową i urbanizacją. Przedstawienie XX-wiecznych trendów demograficznych w Polsce i na świecie, wskazanie na wydarzenia, które w sposób istotny zmieniły oblicze demograficzne świata (czystki etniczne, przymusowe przesiedlenia, ludobójstwo).,ĆWICZENIA:Wprowadzenie w terminologię. Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami na temat zadań statystyki: zbierania danych, ich przetwarzania i organizacji oraz analizy uzyskanych w ten sposób informacji. Omówienie metod statystycznego opisu rozkładu cechy: wartość średnia (arytmetyczna, harmoniczna, geometryczna), pozycyjne miary położenia (dominanta, kwartale), odchylenie standardowe, asymetria rozkładu cechy, koncentracja.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi