Wstęp do archiwistyki

Introduction to archival

2021Z

Kod przedmiotu26S2O-WSTEPDOARh
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów1. Archiwistyka jako przedmiot badań i studiów. 2. Podstawowa literatura. 3. Pojęcia archiwistyki, 4. Gromadzenie i kształtowanie zasobu. 5. Przechowanie zasobu,ĆWICZENIA:1. Kontynuacja poznawania pojęć archiwalnych. 2. Udostępnianie zasobu. 3. Struktura i organizacja wybranego archiwum. 4. Zapoznanie się ze statutami i regulaminami wybranych archiwów. 5. Zaliczenie
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Biernat Czesław, Problemy archiwistyki współczesnej, Warszawa, 1977 2) Ryszewski Bohdan, Aktualne problemy archiwistyki polskiej, (w:) Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Toruń, 1997, s. 31-38 3) Robótka Halina, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń, 2003 4) Chmielewski Zdzisław, Kierunki rozwoju współczesnej archiwistyki, Archiwista Polski, 2001, nr 3 5) Roman Wanda Krystyna, red., Archiwistyka na studiach historycznych, Toruń, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi