Zarządzanie dokumentacją współczesną

2022Z

Kod przedmiotu26S2O-ZDWh
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówIstota kancelarii akt spraw. Przegląd systemów kancelaryjnych występujących na obszarze Polski w XIX i na przełomie XIX i XX w Analiza systemu kancelaryjnego dziennikowego, bezdziennikowego i mieszanego. Zasady klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasady i tryb przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych oraz szczegółowe zasady porządkowania oraz tryb przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. Instrukcja kancelaryjna i jej rola w procesie zarządzania dokumentacją. Wykazy akt, ich typologia i rola w procesie zarządzania dokumentacją. Wykaz akt wybranej jednostki organizacyjnej. Kancelaria bankowa, notarialna, hipoteczna i komornicza. Kancelaria zakładów opieki zdrowotnej. Kancelaria sądów powszechnych, wojskowych i administracyjnych. Kancelaria publicznych jednostek radiofonii i telewizji. Dokumentacja elektroniczna. Archiwum elektroniczne. Przepisy prawne.,ĆWICZENIA:Istota kancelarii akt spraw. Przegląd systemów kancelaryjnych występujących na obszarze Polski w XIX i na przełomie XIX i XX w Analiza systemu kancelaryjnego dziennikowego, bezdziennikowego i mieszanego. Zasady klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasady i tryb przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych oraz szczegółowe zasady porządkowania oraz tryb przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. Instrukcja kancelaryjna i jej rola w procesie zarządzania dokumentacją. Wykazy akt, ich typologia i rola w procesie zarządzania dokumentacją. Wykaz akt wybranej jednostki organizacyjnej. Kancelaria bankowa, notarialna, hipoteczna i komornicza. Kancelaria zakładów opieki zdrowotnej. Kancelaria sądów powszechnych, wojskowych i administracyjnych. Kancelaria publicznych jednostek radiofonii i telewizji. Dokumentacja elektroniczna. Archiwum elektroniczne. Przepisy prawne.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi