Inżynieria przetwórstwa żywności - studia pierwszego stopnia - inżynierskie stacjonarne

Wydział Nauki o Żywności

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji to: 1) Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości z pośród przedmiotów: język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata); chemia; fizyka i astronomia; matematyka; informatyka, geografia. lub 2) Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości z przedmiotów: matematyka lub geografia lub informatyka; fizyka (lub fizyka z astronomią) lub chemia; język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata).
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa trwają 3,5 roku (7 semestrów). Liczba punktów ECTS wynosi 210.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent jest przygotowany do komunikowania się z otoczeniem z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji i prezentacji oraz języka specjalistycznego z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, pracy w zespołach multidyscyplinarnych; stosowania zasad odpowiedzialności zawodowej; kształcenia ustawicznego oraz posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Zakres wiedzy ogólnotechnicznej, podstawowych zagadnień ekonomicznych i uregulowań prawnych upoważnia go też do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach przetwórstwa żywności, produkcji pasz itp., a także w biurach projektowych, firmach produkujących maszyny i urządzenia dla przemysłu przetwórczego oraz firmach montażowych. Absolwent jest zorientowany na kreowanie nowej jakości zakładów przetwórczych i dostosowywanie ich do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Posiada wiedzę w zakresie podstawowych operacji jednostkowych i aparatury procesowej, w tym także coraz częściej stosowanych procesów membranowych. Przy jednoczesnej znajomości zasad przetwarzania i produkcji żywności będzie ona przydatna we wszystkich branżach przemysłu spożywczego, umożliwiając elastyczne podejście przy opracowywaniu nowych (komponowanych) produktów i technologii ich wytwarzania, jak również projektowaniu linii przetwórczych oraz świadomej eksploatacji aparatury. Absolwent posługuje się technologią komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Jest przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Absolwent posiada dobrą znajomość specyfiki budowy oraz zasad eksploatacji aparatów i urządzeń stosowanych w różnych branżach przetwórstwa rolno-spożywczego i pokrewnych.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów I stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia:
  WIEDZA:
  • Ma wiedzę w zakresie matematyki – rachunku różniczkowego i całkowego, podstaw modelowania matematycznego, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, zna podstawowe metody analizy statystycznej
  • Ma wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm oraz elementy fizyki jądrowej, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w operacjach jednostkowych i procesach technologicznych w przemyśle chemicznym i spożywczym
  • Ma wiedzę w zakresie chemii ogólnej, nieorganicznej i fizycznej niezbędną do opisu podstawowych typów reakcji, tłumaczenia właściwości związków chemicznych, badania właściwości oraz składu chemicznego substancji nieorganicznych oraz do opisu podstawowych zagadnień termodynamiki i kinetyki chemicznej, rozumienia i opisu zjawisk oraz właściwości roztworów, rozumienia istoty równowagi chemicznej, opisu właściwości i rozpoznawania w otoczeniu układów koloidalnych
  • Ma wiedzę w zakresie chemii, biochemii i analizy żywności niezbędną do charakteryzowania budowy cząsteczek i właściwości podstawowych grup związków organicznych, charakteryzowania i objaśniania mechanizmów przemian aminokwasów, peptydów, białek, węglowodanów, lipidów oraz kwasów nukleinowych, opisywania budowy, klasyfikowania oraz objaśniania funkcji enzymów i koenzymów oraz analizowania składu żywności
  • Ma elementarną wiedzę w zakresie: zasad wykonywania rysunków technicznych detali i ich zespołów oraz instalacji technologicznych, podstaw budowy maszyn i aparatów dla przemysłu przetwórczego, wykonywania pomiarów parametrów procesowych i interpretacji wyników pomiarów
  • Ma elementarną wiedzę w zakresie podstaw budowy algorytmów obliczeniowych, składni i semantyki języka Visual Basic oraz podstaw numerycznych metod obliczeń
  • Ma elementarną wiedzę w zakresie: znaczenia elektrotechniki i elementów elektroniki w praktyce przemysłowej, podstawowych zasad technologii chemicznej i niekonwencjonalnych źródeł energii
  • Ma elementarną wiedzę w zakresie ogólnej technologii żywności oraz wybranych technologii branżowych
  • Posiada elementarną wiedzę na temat podstaw ekologii, budowy, zanieczyszczeń i sposobów eliminacji zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery i litosfery oraz korzystania z metod monitoringu i ochrony środowiska
  • Ma elementarną wiedzę w zakresie procedur projektowania chemicznych i spożywczych produktów rynkowych
  • Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą termodynamikę procesową i technikę cieplną w inżynierii chemicznej w zakresie niezbędnym do rozumienia przebiegu operacji jednostkowych
  • Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą podstawy inżynierii reaktorów w zakresie klasyfikacji i charakterystyki reaktorów chemicznych, obliczeniowych metod określania przebiegu reakcji, rzędu, szybkości i ciepła reakcji
  • Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę nt. rozwiązań techniczno-technologicznych przy magazynowaniu i przetwarzaniu materiałów
  • Zna i rozumie zagadnienia dotyczące przepływów płynów rzeczywistych w przewodach, aparatach procesowych i przez złoża wypełnień ruchomych oraz nieruchomych, ruchu ciepła w aparatach procesowych warunkach procesu ustalonego oraz istotę procesów dyfuzyjnych, klasyfikację i specyfikę operacji dyfuzyjnych, mechanizmy przenoszenia masy w procesach dyfuzyjnych, obliczenia przebiegu i efektu końcowego operacji dyfuzyjnych
  • Zna budowę, działanie, zastosowania i zasady eksploatacji maszyn, urządzeń i elementów instalacji stosowanych w operacjach jednostkowych w przemyśle chemicznym i spożywczym
  • Charakteryzuje podstawowe pojęcia reologii technicznej oraz mechaniki cieczy nieniutonowskich oraz potrafi powiązać właściwości cieczy nieniutonowskich z ich strukturą
  • Ma pogłębioną wiedzę w zakresie przebiegu operacji jednostkowych i inżynierii reaktorów, zna i rozumie czynniki decydujące o kinetyce operacji jednostkowych; rozróżnia opory i siły napędowe poszczególnych operacji jednostkowych
  • Zna i rozumie przemiany zachodzące w produktach żywnościowych podczas operacji technologicznych
  • Zna wyposażenie i zasady projektowania oraz kompletowania instalacji procesowych i czynników energetycznych
  • Posiada podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze inżynierii i aparatury procesowej w zakresie sterowania i automatyzacji procesów produkcyjnych, wybranych technik rozdziału cieczy i układów niejednorodnych, nowoczesnych technologii oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów pochodzenia biologicznego, możliwości wykorzystywania niekonwencjonalnych źródeł energii, możliwości recyklingu i zamykania obiegów wody, możliwości odzysku ciepła w procesach technologicznych
  • Ma podstawową wiedzę o cyklu życia maszyn, urządzeń i instalacji procesowych
  • Zna i rozumie: zasady bilansowania masy i energii w operacjach jednostkowych i procesach technologicznych, metody obliczeniowe wyznaczania współczynników kinetycznych operacji jednostkowych, sposoby pozyskiwania informacji odnośnie fizykochemicznych właściwości czynników procesowych i mediów energetycznych, wykorzystywane do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii procesowej
  • Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
  • Ma podstawową wiedzę dotyczącą przedsiębiorczości, rozumienia podstaw ekonomicznych działalności firm oraz zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; umie korzystać z zasobów informacji patentowej przy wyszukiwaniu piśmiennictwa i danych do projektów
  UMIEJĘTNOŚCI:
  • Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz internetu, także w języku obcym (angielskim), integrować i interpretować uzyskane informacje, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
  • Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach poprzez stosowanie zasad graficznego przedstawiania schematów budowy urządzeń, instalacji procesowych, przebiegu procesu technologicznego, korzystanie z informacji bibliotecznej i internetu
  • Potrafi posługiwać się podstawowym oprogramowaniem użytkowym komputerów osobistych do wyszukiwania informacji, redagowania tekstów, wykonywania obliczeń, programowania prostych procedur obliczeniowych, sporządzania rysunków i schematów
  • Umie przygotować w języku polskim i obcym poprawnie udokumentowane opracowanie problemów z zakresu inżynierii i aparatury procesowej
  • Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym dotyczących zagadnień aparatury i operacji jednostkowych w przemyśle chemicznym i spożywczym
  • Ma umiejętność samokształcenia poprzez realizację zadań dydaktycznych wykonywanych samodzielnie
  • Ma umiejętności językowe w zakresie inżynierii i aparatury procesowej, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
  • Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi przy wykonywaniu schematów i projektów instalacji oraz urządzeń korzystając z komputera i oprogramowania specjalistycznego oraz dostępu do sieci internet
  • Potrafi przeprowadzać eksperymenty, pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
  • Rozwiązuje zadania inżynierskie metodami analitycznymi, symulacyjnymi i eksperymentalnymi
  • Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
  • Ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz funkcjonowania w społeczeństwie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, etykiety, ochrony własności intelektualnej
  • Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej i społecznej podejmowanych działań inżynierskich
  • Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne: urządzenia, obiekty, systemy, procesy linii technologicznych w zakładach produkcyjnych
  • Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację elementów linii technologicznych w zakładach produkcyjnych
  • Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostych zadań inżynierskich w zakresie operacji jednostkowych oraz wybierać właściwe metody i narzędzia
  • Potrafi zaprojektować proste urządzenie i/lub operację jednostkową typową dla ciągu technologicznego
  KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
  • Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się poprzez podejmowanie studiów drugiego stopnia, studiów podyplomowych, kursów podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe, osobiste i społeczne
  • Ma świadomość znaczenia postępowania w sposób profesjonalny i etyczny
  • Ma świadomość konieczności pracy w zespole, odpowiedzialnie realizuje zadania stosownie do pozycji w grupie
  • Potrafi kierować kilkuosobowym zespołem stosownie do podjętego zadania
  • Potrafi określić priorytety prowadzące do poprawnego rozwiązywania zadań związanych z projektowaniem linii technologicznej, instalacji, urządzenia
  • Ma świadomość znaczenia postępowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej
  • Ma świadomość zagrożeń wynikających z działalności przedsiębiorczej i konieczności przestrzegania standardów etycznych w działalności biznesowej
  • Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. przez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć w zakresie przetwórstwa spożywczego: podejmuje starania, aby przekazywać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały
  PRAKTYKI
  W okresie studiów odbywane są praktyki w łącznym wymiarze 4 tygodni.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Procesy cieplne
4
Przedmiot kierunkowy do wyboru 5
3
Przedmiot kierunkowy do wyboru 6
3
IV - Specjalnościowych
Aparatura przemysłu spożywczego
5
Inżynieria żywności
3,5
Ogólna technologia żywności
5
EGZ
ZAL-OCENA
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
30
30
Procesy i instalacje membranowe
2
Przedmiot specjalnościowy do wyboru 2
2,5
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Automatyka i sterowanie
3
Laboratorium operacji jednostkowych
3
Procesy dyfuzyjne
4
Przedmiot kierunkowy do wyboru 7
2
IV - Specjalnościowych
Przedmiot specjalnościowy do wyboru 3
2,5
Przedmiot specjalnościowy do wyboru 4
2,5
Przedmiot specjalnościowy do wyboru 5
2,5
Przedmiot specjalnościowy do wyboru 6
2,5
Seminarium specjalnościowe
2
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
6
SUMA
30,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedsiębiorczość
2
III - Kierunkowe
Inżynieria środowiska i ekologia
4
Podstawy inżynierii produktu
3
Projektowanie technologiczne
4
IV - Specjalnościowych
Praca inżynierska
15
Seminarium dyplomowe
2
SUMA
30,0