Politologia - studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3-lata (6 semestrów)

Licencjat kierunek Politologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia było posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowił ranking przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”); do wyboru: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”) występujących na świadectwie dojrzałości.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów), liczba punktów ECTS wynosi co najmniej 180. Wszystkie przedmioty muszą być zaliczone zgodnie z planem studiów i programem nauczania. Studia kończą się wraz ze złożeniem pracy licencjackiej i zdaniem egzaminu licencjackiego.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk politycznych. Absolwent umie analizować postawy i zachowania uczestników procesów politycznych oraz ich wzajemne relacje i interakcje z innymi podmiotami życia społecznego. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na niezależną i pogłębioną analizę procesów zachodzących w życiu publicznym. Zna teorię i praktykę stosunków politycznych, a także teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych. Absolwent posiada umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające mu pracować na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i dokładnych ocen. Absolwent charakteryzuje się osobistą odpowiedzialnością i inicjatywą. Absolwent ma wykształcony nawyk kształcenia i rozwoju zawodowego przez całe życie oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji na poziomie studiów drugiego stopnia. Do uzyskania kwalifikacji wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  • Posiada wiedzę z perspektywy historycznej o współczesnej roli człowieka w życiu społecznym oraz o jego interakcjach z najbliższym otoczeniem społecznym
  • Zna warunki i formy uczestnictwa w życiu społecznym na różnych jego poziomach
  • Ma wiedzę na temat historycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań życia politycznego
  • Posiada wiedzę na temat wspólnot lokalnych i ich organizacji politycznej
  • Ma wiedzę o strukturach politycznych, ekonomicznych i kulturowych
  • Posiada wiedzę w wymiarze polskim, europejskim i światowym o państwie, władzy, polityce, administracji oraz prawie, także o zasadach funkcjonowania systemu politycznego oraz innych organizacji i instytucji społeczno-politycznych
  • Posiada wiedzę z perspektywy historycznej i współczesnej w wymiarze polskim oraz europejskim i światowym o demokracji, społeczeństwie obywatelskim i kulturze politycznej
  • Dysponuje wiedzą o istocie dyskursu politycznego
  • Ma wiedzę o nurtach w myśli politycznej
  • Zna i rozumie różne koncepcje polityki
  • Zna kierunki badań politologicznych oraz relacje z badaniami w innych naukach społecznych
  • Ma wiedzę o normach politycznych i prawnych
  • Zna i rozumie procesy zmian struktur i instytucji politycznych
  • Zna i rozumie mechanizmy rządzenia i podejmowania decyzji politycznych
  • Ma wiedzę na temat roli mediów w warunkach społeczeństwa informacyjnego
  • Ma podstawową wiedzę o relacjach społecznych oraz efektywnej komunikacji interpersonalnej mającej na celu kreowanie wizerunku osób aktywnie uczestniczących w polityce
  • Ma wiedzę na temat więzi społecznych i prawidłowości rządzących procesami komunikacji w sferze publicznej
  • Ma podstawową wiedzę o przywódcach politycznych, jako podmiotach konstytuujących funkcjonowanie struktur społecznych i wpływających na procesy polityczne i uwarunkowania społeczne
  • Ma podstawową wiedzę na temat elit politycznych i rozumie zasady oraz rolę ich funkcjonowania w strukturach społecznych
  • Zna i rozumie procesy warunkujące wyłanianie i funkcjonowanie przywódców politycznych, a także ma wiedzę o prawidłowościach i konsekwencjach ich działań
  • Ma podstawową wiedzę o współczesnej scenie politycznej i zależnościach determinujących wzajemne relacje podmiotów politycznych
  • Ma podstawową wiedzę na temat koncepcji społeczeństwa obywatelskiego oraz funkcjonowania demokracji na poziomie lokalnym
  • Zna metody i narzędzia pozwalające na analizę i opis procesów zachodzących wewnątrz oraz między grupami społecznymi
  • Ma wiedzę o regułach i prawidłowościach rządzących procesami wyborów samorządowych w Polsce i na świecie
  • Zna i rozumie procesy związane z polityką regionalną, ich ekonomicznymi uwarunkowaniami oraz ma wiedzę na temat zasad rządzących przedsiębiorczością
  • Ma wiedzę na temat relacji między jednostkami samorządu terytorialnego w skali międzynarodowej i międzykulturowej
  • Posiada wiedzę na temat uwarunkowań ekonomicznych funkcjonowania samorządów i elementach wpływających na ich finanse
  • Zna i rozumie uwarunkowania prawne i polityczne procesów politycznych kształtujących politykę międzynarodową oraz bezpieczeństwa w Europie i na świecie
  • Posiada wiedzę na temat struktur i instytucji oraz relacji między nimi w skali międzynarodowej, a także procesach zachodzących w ich obrębie.
  • Ma wiedzę o normach i regułach determinujących prawo międzynarodowe publiczne, w tym źródła i sposoby działania odpowiednich instytucji
  • Posiada wiedzę na temat uregulowań prawnych i instytucji zajmujących się prawami człowieka w skali międzynarodowej
  • Ma wiedzę na temat uwarunkowań instytucjonalnych i osobowych współpracy transgranicznej w skali międzynarodowej oraz międzykulturowej
  • Ma podstawową wiedzę o zagadnieniach związanych z problematyką bezpieczeństwa w skali międzynarodowej oraz zna i rozumie przyczyny i przebieg związanych z tym procesów
  • Zna podstawową terminologię filozoficzną w języku polskim, ma uporządkowaną znajomość i rozumie główne kierunki w obrębie
  • subdyscyplin filozoficznych, zna idee i argumenty wybranych klasycznych autorów filozoficznych na podstawie lektury ich pism
  • Dysponuje wiedzą o istocie dyskursu politycznego
  • Ma wiedzę o nurtach w myśli politycznej; zna i rozumie różne koncepcje polityki
  2) W kategorii umiejętności, student:
  • Potrafi analizować i wyjaśniać zachowania człowieka i grup społecznych w życiu publicznym
  • Umie analizować i wyjaśniać mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych i organizacji politycznych. Zdaje sobie sprawę z podmiotowej roli człowieka w różnych strukturach społecznych
  • Potrafi badać i wyjaśniać rolę struktur społecznych, ekonomicznych i kulturowych we współczesnym państwie i świecie
  • Umie określić rolę państwa, jego instytucji i polityki w życiu społeczeństwa. Potrafi także wyjaśniać kompetencje instytucji społeczno-politycznych
  • Potrafi wskazać i wyjaśniać zasady oraz wartości demokratycznego państwa, a także społeczeństwa obywatelskiego. Umie ocenić kulturowy dorobek człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem kultury politycznej
  • Umie w adekwatnym dla siebie zakresie uczestniczyć w życiu publicznym
  • Potrafi aktywnie i świadomie uczestniczyć w dyskursie publicznym
  • Potrafi wykorzystać metody i techniki badawcze do opisu i analizy zjawisk politycznych
  • Umie wskazać założenia różnych koncepcji polityki oraz ocenić ich efektywność
  • Dostrzega relacje miedzy polityką a zjawiskami i procesami historycznymi, ekonomicznymi, społecznymi oraz kulturowymi
  • Posługuje się systemem aksjonormatywnym oraz konkretnymi regułami i normami. Potrafi także wykorzystać wskazania doktryn społeczno-politycznych do poznania i oceny rzeczywistości politycznej
  • Potrafi dostrzec i ocenić społeczne oczekiwania dotyczące ewolucji roli instytucji społeczno-politycznych oraz zagrożenia dla porządku prawnego, społecznego oraz politycznego
  • Posiada umiejętność prognozowania zjawisk politycznych na poziomie ogólnym oraz zagrożeń funkcjonującego porządku prawnego, społecznego i politycznego
  • Umie analizować i oceniać proces rządzenia i podejmowania decyzji oraz dostrzegać ich konsekwencje
  • Potrafi wskazać różnice między różnymi nurtami w myśli politycznej i dostrzegać ich obecność w praktyce
  • Potrafi analizować i oceniać treści przekazu medialnego. Umie wykorzystać taki przekaż w działalności publicznej
  • Ujawnia wady i błędy logiczne wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz określa wpływ tych wad i błędów na perswazyjność argumentów
  • Potrafi formułować w mowie i na piśmie złożone problemy filozoficzne, stawia tezy i krytycznie je komentuje
  • Stawia i bada hipotezy dotyczące normatywnego ugruntowania różnych instytucji społecznych oraz normatywnych uwarunkowań różnych zjawisk społecznych
  • Potrafi wykorzystać elementarną wiedzę teoretyczną oraz analizuje i prognozuje procesy polityczne w celu efektywnego kreowania wizerunku aktorów politycznych
  • Prawidłowo potrafi stosować podstawową wiedzę teoretyczną i zdobywać dane do analizy procesu komunikowania publicznego
  • Potrafi odpowiednio interpretować i analizować zjawiska społeczne, rozumie ich istotę oraz potrafi umiejętnie przygotować wystąpienie ustne wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych
  • Posiada umiejętność analizowania zjawisk społecznych w kontekście teorii elit politycznych oraz prawidłowo przygotowuje wystąpienia ustane dotyczące szczegółowych zagadnień w tym zakresie
  • Potrafi dokonać analizy zjawisk społecznych oraz przedstawić w wystąpieniu ustnym odpowiednie przyczyny i rozstrzygnięcia, a także alternatywny rozwój procesów politycznych
  • Potrafi odpowiednio analizować źródła i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych w kontekście przemian na współczesnej scenie politycznej oraz prognozować procesy decyzyjne
  • Potrafi analizować procesy i zjawiska zachodzące w społeczeństwie oraz interpretować te zjawiska w sposób prawidłowy. Jest również w stanie podjąć się prognozowania skutków zachodzących zjawisk.
  • Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska zachodzące w społecznościach lokalnych, jak również jest w stanie właściwie analizować przyczyny i skutki konkretnych zachowań.
  • Zna zasady prawne oraz reguły przyjęte dla przeprowadzania wyborów samorządowych w Polsce oraz potrafi wykorzystać te wiedzę w praktyce.
  • Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska polityczne i gospodarcze jak również pozyskiwać i właściwie wykorzystywać w analizie zdobyte dane.
  • Potrafi właściwie wykorzystać wiedzę teoretyczną, wie jak pozyskiwać dane do analizowania konkretnych zjawisk gospodarczych zachodzących w przestrzeni lokalnej i regionalnej.
  • Potrafi prawidłowo wykorzystać wiedzę teoretyczna, aby dokonać analizy i prognozy zjawisk zachodzących w gospodarce.
  • Potrafi odpowiednio interpretować zjawiska, zwłaszcza przyczyny i przebieg procesów związanych z przemianami polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa w Europie i na świecie
  • Potrafi adekwatnie analizować źródła i przebieg konkretnych procesów zachodzących w środowisku stosunków międzynarodowych oraz prognozować je z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi badawczych
  • Prawidłowo posługuje i dobiera normy prawne celem rozwiązania konkretnych zadań odnosząc je do instytucji i sytuacji związanych z prawem międzynarodowym publicznym
  • Potrafi prawidłowo wykorzystać elementarną wiedzę teoretyczną celem analizy wybranych zjawisk związanych z prawami człowieka
  • Potrafi właściwie analizować i postrzegać znaczenie i rolę euroregionów i współpracy transgranicznej w kontekście zachodzących zjawisk kulturowych, politycznych i gospodarczych
  • Potrafi odpowiednio dokonać analizy przyczyn i przebiegu współczesnych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego wraz z prognozowaniem wiążących się z tym zagadaniem procesów społecznych w świetle przemian prawnych, politycznych i kulturowych
  • Słucha ze zrozumieniem prezentacji idei i argumentów filozoficznych, czyta i interpretuje tekst filozoficzny, formułuje problemy filozoficzne, stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy w sprawach społecznych i światopoglądowych, potrafi aktywnie i świadomie uczestniczyć w dyskursie publicznym
  • Potrafi aktywnie i świadomie uczestniczyć w dyskursie publicznym; ujawnia wady i błędy logiczne wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz określa wpływ tych wad i błędów na perswazyjność argumentów; potrafi analizować i oceniać treści przekazu medialnego. Umie wykorzystać taki przekaz w działalności publicznej
  • Umie wskazać założenia różnych koncepcji polityki oraz ocenić ich efektywność; potrafi wskazać różnice między różnymi nurtami w myśli politycznej i dostrzegać ich obecność w praktyce; posługuje się systemem aksjonormatywnym oraz konkretnymi regułami i normami; potrafi wykorzystać wskazania doktryn społeczno-politycznych do poznania i oceny rzeczywistości politycznej
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  • Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, także w zespołach realizujących cele społeczne, polityczne i obywatelskie
  • Jest przygotowany do uczestnictwa w budowaniu zinstytucjonalizowanych form aktywności obywatelskiej
  • W komunikowaniu się z otoczeniem wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk o polityce
  • Jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji publicznej, partiach politycznych oraz innych organizacjach krajowych i międzynarodowych
  • Ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej oraz działalności publicznej
  • Umie i szanuje różnice w punktach widzenia, determinowanych odmiennym podłożem politycznym, kulturowym i społecznym
  • Jest przygotowany do monitorowania i stosowania procedur ewaluacyjnych w sferze publicznej
  • Jest przygotowany do kierowania małymi zespołami ludzkimi
  • Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności
  • Efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania
  • Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych oraz politycznych
  • Potrafi zorganizować i prowadzić współdziałania w grupie, przydzielać cele i zadania odpowiednie dla przyjętych priorytetów działania
  • Potrafi adekwatnie wskazać priorytety służące zrealizowaniu zadań w zakresie procesów komunikowania w sferze publicznej
  • Potrafi organizować pracę w grupie i przydzielać w niej określone role i zadania, a także rozumie istotę podziału takich zadań dla efektywnego działania
  • Efektywnie określa cele i zadania w stosunku do własnej osoby oraz współpracowników, właściwie identyfikuje teoretyczne aspekty związane z funkcjonowaniem elit politycznych
  • Potrafi identyfikować i przypisywać role społeczne w grupie oraz odnaleźć się w wypełnianiu tychże ról, a także rozumie problematykę związaną z aktywnością przywódców politycznych
  • Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę i umiejętności analityczne w zakresie procesów zachodzących na scenie politycznej
  • Potrafi współpracować w grupie oraz przyjmować różne role społeczne. Wie, w jaki sposób określić priorytety działania grupy bądź jednostki, a także działać w sposób przedsiębiorczy.
  • Właściwie rozpoznaje rolę poszczególnych grup społecznych oraz potrafi podjąć współpracę w ich ramach, jak również określić i przydzielić priorytety w wykonywanych zadaniach.
  • Potrafi współpracować w grupie oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów politycznych. Potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę.
  • Umie uzupełnić nabytą wiedzę oraz prawidłowo identyfikuje problemy współpracy trans granicznej związane z jej realizacją
  • Rozumie potrzebę doskonalenia nabytych umiejętności, jak również jest w stanie sam doskonalić nabytą wiedze. Potrafi działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy odnośnie finansowych uwarunkowań funkcjonowania samorządów.
  • Jest w stanie uczestniczyć w przygotowaniu projektów gospodarczych i politycznych. Potrafi współpracować w grupie, jak również określać priorytety i działania związane z ich realizacją
  • Ma świadomość potrzeby współpracy w grupie dla zapewnienia bezpieczeństwa w przestrzeni europejskiej
  • Umie rozpoznawać i wprowadzać zasady związane ze współpracą grupową oraz projektami związanymi z kooperacją między instytucjami politycznymi
  • Umie identyfikować i stosować odpowiednie normy prawne i przygotowywać rozstrzygnięcia konkretnych problemów
  • Potrafi wskazywać i używać adekwatnych norm prawnych związanych z prawami człowieka i proponować rozwiązania wybranych problemów
  • Rozumie problematykę i znaczenie współpracy transgranicznej dla rozwoju społecznego oraz potrafi realizować projekty z nią związane
  • Zna i rozumie zagrożenia związane z bezpieczeństwem międzynarodowym i potrafi je zarówno identyfikować, jak i rozstrzygać
  • Ma świadomość znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych
  • Ma potrzebę dalszego uzupełniania wiedzy oraz doskonalenia i poszerzania umiejętności; ma świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny w pracy zawodowej oraz działalności publicznej
  • Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych
  PRAKTYKI
  Studenci politologii są zobowiązani do udziału w praktykach (3 tygodnie, 120 godzin). Wykształcony i przygotowany do rynku pracy absolwent nauk politycznych musi wzbogacić swoje studia w praktycznym środowisku. Praktyki to sposób na poznanie i zrozumienie realiów pracy w sferze polityki, administracji i gospodarki. Studenci politologii odbywają praktyki współpracując z urzędami i instytucjami o charakterze państwowym, regionalnym i lokalnym, ze środkami masowego przekazu, a także z organizacjami krajowymi, międzynarodowymi i pozarządowymi.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria, praktyki kierunkowe). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk politycznych. Absolwent posiada umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające mu pracować na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i dokładnych ocen.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Myśl polityczna do końca XVIII wieku
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Nauka o państwie i prawie
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Nauka o polityce
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
The Theory of Contemporary Political Systems
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Ekonomia
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Historia ustroju i systemów politycznych w Polsce
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologia informacyjna
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Polska myśl polityczna
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Historia polityczna Polski XX w.
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Historia stosunków międzynarodowych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Międzynarodowe stosunki polityczne
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Partie polityczne i systemy partyjne
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
System polityczny Polski współczesnej
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
II - Podstawowe
Metody badań politologicznych
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Współczesne demokracje
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Współczesne doktryny polityczne
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Historia polityczna i gospodarcza regionu warmińsko-mazurskiego
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Podstawy socjotechniki
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Polityka społeczna i gospodarcza
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Wykład monograficzny
1
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Teoria systemów wyborczych
5
III - Kierunkowe
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Psychologia społeczna
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Polityka bezpieczeństwa w Europie
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Prawo międzynarodowe publiczne
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa I
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Socjologia stosunków międzynarodowych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
III - Kierunkowe
Erystyka
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Organizacja i zarządzanie
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Polityka zagraniczna RP
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Samorząd i polityka lokalna
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Problemy bezpieczeństwa międzynarodowego
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa II
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VI - Praktyka
Praktyka
6,5
ZAL
Praktyki
160
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0