Filozofia polityki

Philosophy of Politics

2019L

Kod przedmiotu1928S2-FILOZPOL
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceteoria polityki, filozofia współczesna
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńKonserwatyzm L. Straussa; Decyzjonizm C. Schmitta; Filozofia polityki Ch. Taylora; Wspólnota w myśli politycznej A. Etzioni; Liberalizm klasyczny w ujęciu L. von Misesa; Teoria sprawiedliwości J. Rawlsa; Egoizm jako cnota w ujęciu A. Rand; Polityka jako obietnica w koncepcji H. Arendt; Cywilizacja przyszłości w ujęciu H. Marcuse; Koniec wieku ideologii według R. Arona; Koncepcja społeczeństwa O. y Gasseta; Anarchizm N. Chomsky’ego; Krytyka socjalizmu F.A. von Hayeka; Wolność w koncepcji M. Friedmana.
Opis wykładówFilozofia polityki jako nauka; Filozofia polityki J. Maritain’a; Idea zdrowego społeczeństwa w psychoanalizie E. Fromma; Konserwatywny indywidualizm M. Oakeshotta; Idea państwa minimalnego w ujęciu R. Nozicka; Idea silnej demokracji w komunitaryzmie M. Walzera; Teoria cnoty A. MacIntyre’a.
Cel kształceniaZapoznanie z głównymi współczesnymi filozoficznymi koncepcjami polityki i wartości politycznych oraz najważniejszymi problemami i kategoriami filozofii polityki. Przygotowanie do rozumienia problemów filozoficznych związanych z polityką, dotyczących zwłaszcza wzajemnych relacji między jednostką i społeczeństwem oraz między jednostką i społeczeństwem a reprezentującymi je instytucjami politycznymi.
Literatura podstawowa1) Szyszkowska M., Elementy filozofii polityki, Wyd. Oficyna Naukowa, 1992 2) Hudzik J. P., Wykłady z filozofii polityki, Wydawnictwo UMCS, 2002 3) Goodin R. E., Pettit Ph., Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, Wydawnictwo Książka i Wiedza, 1998 4) Rawls J., Wykłady z historii filozofii polityki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010 5) Szahaj A., Jakubowski M. N., Filozofia polityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005 6) Pietrzyk-Reeves D., Szlachta B., Współczesna filozofia polityki. Wybór tekstów źródłowych, Wydawnictwo Dante, 2003
Literatura uzupełniająca1) Krąpiec M.A., wyd. RW KUL, O ludzką politykę, 1998r., tom 2) Boucher D., Kelly P. (red.) , wyd. UJ, Myśliciele polityczni. Od Sokratesa do współczesności, 2008r., tom 3) Kowalczyk S., wyd. KUL, Zarys filozofii polityki, 2008r., tom
Uwagi