Filozofia współczesna

Contemporary Philosophy

2019Z

Kod przedmiotu1928S2-FILOZWSP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneOgólna znajomość filozofii do końca czasów nowożytnych; znajomość podstawowych pojęć i kategorii z zakresu filozofii
Opis ćwiczeńPozytywizm A. Comte'a; marksizm; egzystencjalizm S. Kierkegaarda; nihilizm F. Nietzschego; wolność w filozofii J.-P. Sartre'a; egzystencjalizm M. Heideggera; problem sensu ludzkiego życia w filozofii A. Camusa; idee współczesnego tomizmu
Opis wykładówFenomenologia E. Husserla; filozofia życia H. Bergsona; filozofia L. Wittgensteina; personalizm E. Mouniera; filozoficzne zasady psychoanalizy Z. Freuda i E. Fromma; strukturalizm C. Levi-Straussa; hermeneutyka P. Ricoeura; postmodernizm J. Derridy
Cel kształceniaPoznanie współczesnych nurtów filozofii i ich znaczenia dla kształtu współczesnej rzeczywistości
Literatura podstawowa1) A. J. Ayer, Filozofia w XX wieku , PWN, 2000 2) T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku, Znak, 2009 3) Z. Kuderowicz (red.), Filozofia współczesna, WP, 2002 4) A. Miś, Filozofia współczesna w zarysie, Witmark, 2008
Literatura uzupełniająca1) M. Hempoliński, Filozofia współczesna, PWN, 1989 2) W. Mackiewicz, Filozofia współczesna w zarysie, Witmark, 1994 3) W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 3, PWN, 1981
Uwagi