Finanse międzynarodowe

International Finance

2020Z

Kod przedmiotu1928S2-FINANMIE
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceEkonomia
Wymagania wstępneZnajomość podstawowej problematyki i terminologii ekonomicznej
Opis ćwiczeńZastosowanie czeku bankierskiego w rozliczeniach międzynarodowych. Trata i weksel własny w transakcjach międzynarodowych. Inkaso w praktyce przedsiębiorstw. Wykorzystanie akredytyw w praktyce. Koszty i korzyści z tytułu akredytywy. Koszty i korzyści z tytułu umowy factoringowej i forfaitingowej. Wykorzystanie transakcji wiązanych we współczesnej gospodarce światowej.
Opis wykładówIstota rozliczeń międzynarodowych. Formy rozliczeń międzynarodowych. Warunki płatności. Uregulowania rozliczeń międzynarodowych. Konwencje międzynarodowe. Regulacje regionalne. Formuły Handlowe – INCOTERMS. Rola banków w rozliczeniach międzynarodowych. Elektroniczne formy rozliczeń międzynarodowych. Istota i komunikaty SWIFT-owe. Zastosowanie TARGET w rozliczeniach międzynarodowych. Przekaz importowy. Polecenie wypłaty eksportowe. Zastosowanie czeku w rozliczeniach międzynarodowych Rola weksla w rozliczeniach międzynarodowych. Inkaso dokumentowe w rozliczeniach międzynarodowych Zastosowanie akredytywy w rozliczeniach międzynarodowych. Bankowe formy zabezpieczenia płatności w rozliczeniach międzynarodowych. Faktoring i forfaiting –istota i rodzaje. Leasing i franchising jako formy finansowania transakcji zagranicznych. Transakcje wiązane w rozliczeniach międzynarodowych.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest pozyskanie przez studentów wiedzy z zakresu finansów międzynarodowych w kontekście globalizacji i integracji. Istotą teorii finansów międzynarodowych jest analiza zachowania się podmiotów przy alokacji i wykorzystaniu swoich zasobów, zarówno w przestrzeni jak i w czasie.
Literatura podstawowa1) P. Kowalik , A. Pietrzak, Finanse międzynarodowe , PWE, 2012 2) J. Jakubczyk, Finanse międzynarodowe, Wolters Kluwer Polska, 2012
Literatura uzupełniająca1) B. Bernaś, Finanse międzynarodowe, PWN, 2006 2) J. Bogusław, Ekonomia i finanse międzynarodowe. Zbiór zadań i materiały do ćwiczeń, Difin, 2013
Uwagi