Prawo europejskie

European Law

2019Z

Kod przedmiotu1928S2-PREUR
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńStatus prawny Unii Europejskiej; Unia Europejska jako następca prawny Wspólnoty Europejskiej; Unia Europejska jako jednolita organizacja międzynarodowa; Unia Europejska a państwa członkowskie: Podział kompetencji między Unię a państwa członkowskie. Wzmocniona współpraca; Suwerenność państwa wobec jego członkostwa w Unii Europejskiej. Zasady prawa Unii ropejskiej: Ranga zasad prawa UE; Kategoryzacja zasad prawa UE; Zasady ustrojowe; Zasada pierwszeństwa prawa Unii przed prawem państw członkowskich. Porządek prawny Unii Europejskiej: Źródła prawa Unii Europejskiej; Pojęcie źródeł prawa Unii Europejskiej; Umowne prawo Unii Europejskiej; Akty prawne Unii Europejskiej. Ogólna charakterystyka aktów prawnych UE; Akty prawodawcze; Akty nieprawo dawcze; Akty delegowane; Akty wykonawcze. OBYWATELSTWO EUROPEJSKIE: Definicja pojęcia; Status prawny obywatela UE; Udział obywateli w życiu demokratycznym Unii. Działania Unii na arenie międzynarodowej. Rys historyczny Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa; Cele i zadania wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; Szczególne zasady i procedury WPZIB; Działalność Wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych. Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Kontrola graniczna, azyl i imigracja; Współpraca sądowa w sprawach cywilnych Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych. Stowarzyszenie, przystąpienie i wystąpienie z Unii Europejskiej. Swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału; unijne prawo konkurencji.
Opis wykładówGeneza procesów integracyjnych;Przesłanki i uwarunkowania ruch integracyjnego w Europie po drugiej wojnie światowej;Zachodnioeuropejska integracja polityczna przed powstaniem Europejskiej Współpracy Politycznej;Traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej;Powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Traktat paryski;Traktaty rzymskie;Traktat z Maastricht; Konstytucja dla Europy z 2004r.;Traktat fuzyjny;Luksemburski traktat budżetowy z 1970 r.; Brukselski traktat budżetowy z 1975 r.;Traktat grenlandzki z 1984 r.Jednolity Akt Europejski; Traktat amsterdamski;Traktat nicejski;Zagadnienia instytucjonalne Wspólnot Europejskich: Rada Europejska;Komisja Europejska; Europejski Trybunał Sprawiedliwości;Trybunał Rewidentów Księgowych;Komitet Ekonomiczno-Społeczny;Rzecznik Praw Obywatelskich;Europejski Bank Inwestycyjny.
Cel kształceniaCelem jest poszerzenie wiedzy, rozumienia istoty i specyfiki prawa Europejskiego; umiejętność analizy i stosowania aktów prawa Europejskiego.
Literatura podstawowa1) Łazowski A. red, Meritum Unia Europejska. Prawo instytucjonalne i gospodarcze, wyd. Wolters Kluwer Polska - ABC, 2008 2) Zawidzka - Łojek A., Grzeszczak R, Prawo materialne unii europejskiej, wyd. Instytut Wydawniczy Europrawo, 2012 3) Ahlt M., Szponar M., Prawo europejskie, wyd. C.H. Beck, 2011 4) Barcz J., Górka M., Wyrozumska A.,, Instytucje i Prawo Unii Europejskie, wyd. Lexis Nexis, 2012
Literatura uzupełniająca1) Barcz J. (red.),, wyd. wydawnictwo: Prawo i Praktyka Gospodarcza Sp. z o.o, Prawo Unii Europejskiej, Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki, 2006r., tom 2) Barcz J. (red.), wyd. wyd. Institute Wydawniczy Euro Pra,, Ustrój Unii Europejskie, 2010r., tom 3) Galster Jan (red)., wyd. wyd. TNOiK, Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony. Zarys wykładu, 2010r., tom
Uwagi