Systemy wyborcze państw świata

Voting Systems of Countries of the World

2019L

Kod przedmiotu1928S2-SYSWYB
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające PARTIE POLITYCZNE I SYSTEMY PARTYJNE, TEORIA WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMÓW POLITYCZNYCH
Wymagania wstępne podstawowa wiedza z zakresu systemów politycznych i partyjnych
Opis ćwiczeńWybory a reprezentacja segmentów społeczeństwa, Kampania wyborcza, Poziom partycypacji wyborczej a frekwencja wyborcza, Sposoby i rodzaje głosowania, Inżynieria wyborcza – granice i możliwości, Przyszłość systemu wyborczego
Opis wykładówWprowadzenie do problematyki przedmiotu,Wybory jako wartość polityczna, Teoria prawo wyborczego,Podstawy teoretyczne wolnych i uczciwych wyborów,Podstawy teoretyczne systemów wyborczych,Charakterystyka systemów wyborczych
Cel kształceniaZrozumieć ogólne zasady, jak i kwestie szczegółowe funkcjonowania systemów wyborczych; umiejętność analizy oraz wyciągania wniosków dotyczących stosowania rozwiązań teoretycznych systemów wyborczych w praktyce
Literatura podstawowa1) A. Żukowski, Systemy wyborcze, wprowadzenie , WSP Olsztyn, 1999 2) D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Scholar, 2004 3) A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata , Wyd. Arche, 2001 4) K. Lundell,, Contextual Determinants of Electoral System Choice. A Macro-Comparative Study 1945-2003, Åbo Akademis förlag, 2005
Literatura uzupełniająca1) Żukowski, Zróżnicowanie regionalne w preferencjach wyborczych polskiego elektoratu, w: Polityka regionalna a historyczna świadomość Polaków, pod red. J. Knopka, A. Marcinkowskiego, 2001r., tom 2) Haman, Demokracja. Decyzje. Wybory, 2003r., tom 3) Bingham Powell, Wybory jako narzędzie demokracji. Koncepcje większościowe i proporcjonalne, 2006r., tom 4) Sokół, Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, 2007r., tom 5) Żukowski, Poziom partycypacji wyborczej elektoratu a stabilność systemu politycznego, w: Stosunki międzynarodowe. Historia. Regiony. Polityka., 2004r., tom 6) Antoszewski, Herbut, Systemy polityczne państw Europy, 2006r., tom 7) Żukowski, Gerrymandering - manipulacja granicami okręgów wyborczych w systemach demokratycznych, w: Przestrzeń wyborcza Polski, pod red. M. Kowalskiego, 2003r., tom
Uwagi