Teoria polityki

Theory of Politics

2019Z

Kod przedmiotu1928S2-TEOPOL
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceNauka o państwie i prawie, Nauka o polityce
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza o człowieku, społeczeństwie, polityce, państwie i prawie
Opis ćwiczeńPojęcia i teorie w polityce; Człowiek jako podmiot polityki; Jednostka w państwie; Jednostka a wspólnota narodowa; Jednostka a władza; Jednostka a porządek prawny; Jednostka a obywatelstwo; Jednostka w demokracji; Wolność jednostki w państwie; Polityka społeczna; Polityka gospodarcza; Tradycja i postęp w polityce; Polityka a moralność i religia
Opis wykładówTeoria polityki jako nauka; Metodologia teorii polityki; Człowiek jako istota społeczna; Spory o rozumienie polityki; Postawa obywatelska i kultura polityczna; Podmiotowość polityczna; Państwo i władza polityczna; Ruchy polityczne, partie i stowarzyszenia; Interesy i wartości polityczne; Teoria demokracji; Opinia publiczna; Rola polityki we współczesnym świecie
Cel kształceniaPrzedstawienie podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu teorii polityki oraz przekazanie poszerzonej wiedzy pozwalającej na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej i lokalnej, umożliwiającej analizowanie zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek oraz rozumienie dynamiki zmian politycznych i politycznych strategii decyzyjnych
Literatura podstawowa1) Chmaj M., Żmigrodzki M., Wprowadzenie do teorii polityki, Wydawnictwo UMCS, 1998 2) Dahl R., Stinebrickner B., Współczesna analiza polityczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007 3) Heywood A., Politologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006 4) Heywood A., Teoria polityki, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009 5) Opara S., Radziszewska-Szczepaniak D., Żukowski A., Podstawowe kategorie polityki, INP UWM w Olsztynie, 2005
Literatura uzupełniająca1) Crick B., wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, W obronie polityki, 2004r., tom 2) Dyke V. van, wyd. Wydawnictwo Zysk i Spółka, Wprowadzenie do polityki, 2000r., tom 3) Minogue K., wyd. Wydawnictwo Prószyński i Spółka, Polityka, 1997r., tom 4) Mazur J., wyd. Wydawnictwo Tygodnik Katolicki "Niedziela", Politologia chrześcijańska, 2001r., tom 5) Roskin M.G., Cord R., Medeiros J. A., Jones W. S., wyd. Wydawnictwo Zysk i Spółka, Wprowadzenie do nauk politycznych, 2001r., tom
Uwagi