Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Nauk Społecznych

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

2-lata (4 semestry)

Magister kierunek Politologia

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów z zakresu nauk społecznych lub humanistycznych.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia magisterskie trwają 2 lata (4 semestry), liczba punktów ECTS wynosi co najmniej 120. Wszystkie przedmioty muszą być zaliczone zgodnie z planem studiów i programem nauczania. Studia kończą się wraz ze złożeniem pracy magisterskiej i zdaniem egzaminu magisterskiego.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent posiada poszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk politycznych, szczególnie w zakresie międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, marketingu politycznego oraz mediów, samorządu lokalnego i rozwiązywania konfliktów społecznych i politycznych. Absolwent umie analizować postawy i zachowania uczestników procesów politycznych oraz ich wzajemne relacje i interakcje z innymi podmiotami życia społecznego. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na niezależną i pogłębioną analizę procesów zachodzących w życiu publicznym. Zna teorię i praktykę stosunków politycznych, a także teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych. Absolwent posiada umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające mu pracować na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i dokładnych ocen. Absolwent charakteryzuje się osobistą odpowiedzialnością i inicjatywą. Absolwent ma wykształcony nawyk kształcenia i rozwoju zawodowego przez całe życie oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuowania edukacji na poziomie studiów trzeciego stopnia. Do uzyskania kwalifikacji wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  • Zna istotę polityki z perspektywy różnych teorii i doktryn
  • Zna mechanizmy funkcjonowania władzy politycznej
  • Ma wiedzę na temat polityk szczegółowych na poziomie lokalnym, regionalnym, państwowym, unijnym i międzynarodowym
  • Ma wiedzę na temat współczesnych zagrożeń i wyzwań stojących przed polityką z perspektywy krajowej i międzynarodowej
  • Zna mechanizmy partycypacji politycznej w perspektywie historycznej i współczesnej
  • Zna i rozumie mechanizmy społecznej percepcji polityki
  • Zna istotę i znaczenie relacji między mediami masowymi z sferą polityki
  • Ma wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych
  • Ma wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania współczesnych systemów politycznych
  • Ma wiedzę na temat ruchów politycznych i grup nacisku
  • Ma wiedzę z zakresu filozofii i etyki polityki
  • Zna teoretyczno-metodologiczne nurty w badaniach politologicznych
  • Posiada wiedzę o relacjach między organizacjami i instytucjami politycznymi w skali krajowej i międzynarodowej
  • Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności społeczno-politycznej
  • Ma wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym
  • Ma rozszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach • Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach
  • Ma wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń
  2) W kategorii umiejętności, student:
  • Potrafi opisać i ocenić życie polityczne z perspektywy różnych ujęć teoretycznych i doktrynalnych
  • Ma umiejętności rozpoznawania złożoności mechanizmów władzy politycznej
  • Umie określać istotę poszczególnych polityk szczegółowych oraz relacje między nimi na różnych poziomach decydowania politycznego
  • Umie identyfikować realne i potencjalne zagrożenia występujące w sferze politycznej
  • Umie wyjaśniać istotę mechanizmów partycypacji politycznej, rozumie jej znaczenie dla kształtowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej kultury politycznej
  • Potrafi wskazać mechanizmy percepcji politycznej i ocenić ich efektywność.
  • Umie analizować wyniki badania opinii publicznej i wykorzystać ich rezultaty do kształtowania postaw politycznych
  • Potrafi wykorzystać zasady i instrumenty komunikowania politycznego w działalności publicznej
  • Potrafi analizować mechanizmy integracji europejskiej, interpretować prawo europejskie i ocenić efektywność procesów integracyjnych
  • Umie wskazywać determinanty ewolucji systemów politycznych
  • Umie ocenić role i znaczenie ruchów politycznych i grup nacisku
  • Jest świadomy aksjologicznych determinantów zachowań w życiu publicznym, ma umiejętność ukazywania przydatności podejścia teoretycznego w analizie procesów społecznych
  • Posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań politologicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny politologii
  • Rozpoznaje relacje między organizacjami i instytucjami politycznymi w skali krajowej i międzynarodowej
  • Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień politologicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku politologii, jak i innych dyscyplin naukowych
  • Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi
  • Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji społeczno-politycznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań
  • Potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów społeczno-politycznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  • Jest przygotowany do aktywnego udziału w życiu politycznym społeczeństwa obywatelskiego na różnych poziomach partycypacji oraz potrafi przewidywać skutki swojej aktywności
  • Jest zdolny do zdefiniowania własnych kompetencji określających miejsce i rolę na rynku pracy
  • Jest przygotowany do zarządzania informacją w sferze publicznej na wszystkich poziomach organizacyjnych
  • Jest przygotowany do wykonywania funkcji organizatora życia obywatelskiego w różnych środowiskach i na różnych szczeblach struktury społeczeństwa
  • Wykorzystując techniki negocjacyjne potrafi kierować zespołami realizującymi projekty obywatelskie oraz proponować ich kształt prawny i organizacyjny
  • Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny. Posiada umiejętność aktywnego propagowania takich postaw
  • Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności poszerzone o wymiar interdyscyplinarny
  • Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych
  • Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata
  • Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
  PRAKTYKI
  Studenci politologii są zobowiązani do udziału w praktykach (4 tygodnie, 160 godzin). Wykształcony i przygotowany do rynku pracy absolwent nauk politycznych musi wzbogacić swoje studia w praktycznym środowisku. Praktyki to sposób na poznanie i zrozumienie realiów pracy w sferze polityki, administracji i gospodarki. Studenci politologii odbywają praktyki współpracując z urzędami i instytucjami o charakterze państwowym, regionalnym i lokalnym, ze środkami masowego przekazu, a także z organizacjami krajowymi, międzynarodowymi i pozarządowymi.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria, praktyki kierunkowe). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Studia kończą się wraz ze złożeniem pracy magisterskiej i zdaniem egzaminu magisterskiego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada poszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk politycznych, szczególnie w zakresie międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, marketingu politycznego oraz mediów, samorządu lokalnego i rozwiązywania konfliktów społecznych i politycznych. Absolwent posiada umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające mu pracować na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i dokładnych ocen.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język angielski
2
II - Podstawowe
Filozofia współczesna
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Metodologia badań politologicznych
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Teoria polityki
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Prawo europejskie
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Psychologia polityki
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Gospodarcze i polityczne problemy UE
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa I
4
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Decydowanie polityczne
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Filozofia polityki
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Historia instytucji politycznych
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Komunikowanie polityczne
3
Socjologia polityki
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Systemy wyborcze państw świata
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Cywilizacje i religie współczesnego świata
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa II
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Ruchy społeczne
3,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Technologie informacyjne w politologii
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Międzynarodowe systemy ochrony praw człowieka
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Finanse międzynarodowe
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa III
5
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Stolica Apostolska w stosunkach międzynarodowych
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
VI - Praktyka
Praktyka
6,5
ZAL
Praktyki
160
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Etyka w polityce
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Problemy globalne współczesnego świata
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Problemy mniejszości we współczesnym świecie
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Protokół dyplomatyczny i organizacja służby zagranicznej
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Seminarium magisterskie i praca dyplomowa IV
6
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Wykład monograficzny
2
ZAL-O
Wykład
30
SUMA
30,0