Przywództwo polityczne

Political leadership

2018L

Kod przedmiotu1928S2-PRZPOL
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceNauka o polityce, Teoria współczesnych systemów politycznych, Partie i systemy partyjne
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńRola przywództwa politycznego we współczesnym państwie demokratycznym; Analiza i komparatystyka podejść definicyjnych do przywództwa politycznego; Lider a przywódca – analiza pojęć; Instytucjonalne uwarunkowania przywództwa politycznego; Selekcja przywódców politycznych w Polsce i na świecie; Selekcja przywódców partyjnych w Polsce; Model osobowy przywódców politycznych w Polsce i na świecie; Przywództwo polityczne na poziomie międzynarodowym i lokalnym
Opis wykładówPojęcie przywództwa i przywódcy; Definiowanie przywództwa politycznego; Podejścia badawcze w studiach nad przywództwem politycznym; Typologia przywództwa politycznego; Formy i style przywództwa politycznego; Teorie wyłaniania przywództwa politycznego; Przywództwo prezydenckie i premierowskie; Przywództwo partyjne
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przekazanie wiedzy na temat głównych trendów teoretycznych i empirycznych w badaniach nad przywództwem politycznym. Przedstawienie ram teoretycznych i zobrazowanie ich na przykładach z bieżącej polityki w Polsce i na świecie. Zapoznanie z wynikami badań empirycznych nad przywództwem politycznym.
Literatura podstawowa1) Wiatr J.J., 1) Wiatr J.J., 2008r., "Przywództwo polityczne. Studium politologiczne", wyd. Łódź, 2) Hartliński M., 2011r., "Przywództwo polityczne. Wprowadzenie", 3) P. Żukiewicz, 2011 "Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka" 4) Skarżyńska K. (red.), 2002r., "Podstawy psychologii politycznej", wyd. Poznań ., WSHS, 2009
Literatura uzupełniająca1) Jerzy Sielski, Teoretyczne aspekty przywództwa politycznego. Casus Polski, WAM, 2014 2) Maciej Hartliński, Przywództwo partyjne w Polsce, INP UWM, 2011 3) Przemysław Żukiewicz, Przywództwo prezydenckie w państwach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku, WAM,
Uwagi-