Prawo - studia jednolite magisterskie niestacjonarne

Wydział Prawa i Administracji

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

5 - letnie (10 semestrów)

Magister kierunek Prawo

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia było posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowił ranking przedmiotów: historia lub wiedza o społeczeństwie, geografia lub matematyka, język polski lub język obcy nowożytny (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”); do wyboru: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”) występujących na świadectwie dojrzałości.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale Nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia na kierunku prawo są studiami jednolitymi magisterskimi. Trwają 10 semestrów i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi nie mniej niż 300.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwent studiów prawniczych nabywa umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów objętych programem studiów, jest przygotowany do podjęcia różnych rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych wymagających posiadania wiedzy prawniczej w Polsce oraz innych państwach Unii Europejskiej.
  Absolwent umie komunikować się interpersonalnie oraz porozumiewać się w procesie podejmowania decyzji prawnych oraz występowania w roli negocjatora lub mediatora w sytuacjach, w których prawo obowiązujące wskazuje mediację jako zalecany sposób rozstrzygania sporów prawnych.
  Do uzyskania kwalifikacji II stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia:
  1. W kategorii wiedza absolwent:
  a) ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o charakterze nauk prawnych, ich miejscu w systemie nauk oraz relacjach względem innych nauk
  b) zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych
  c) Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej oraz rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej
  d) ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie struktur społecznych
  e) ma wiedzę o podstawowych zasadach instytucjonalnych funkcjonowania struktur społecznych w państwie oraz powiązaniach instytucjonalnych między tymi strukturami
  f) ma wiedzę o podstawowych zasadach instytucjonalnych funkcjonowania ponadpaństwowych struktur społecznych, oraz powiązaniach instytucjonalnych między tymi strukturami oraz między nimi a strukturami państwowymi
  g) ma pogłębioną wiedzę o poglądach na temat struktur państwowych i międzynarodowych oraz wybranych instytucji społecznych, jak również wiedzę o poglądach dotyczących rodzajów pozainstytucjonalnych więzi społecznych w ramach owych struktur i instytucji
  h) ma pogłębioną wiedzę o historycznej ewolucji poglądów na temat struktur państwowych, międzynarodowych oraz wybranych instytucji społecznych (w szczególności wiedzę o poglądach dotyczących struktur panowania i władzy) oraz ich możliwych oddziaływaniach na przeobrażenia pojmowania zasad i reguł prawnych organizujących struktury państwowe i międzynarodowe
  i) ma wiedzę o wydarzeniach uchodzących za źródła przeobrażeń struktur państwowych i międzynarodowych, przyczynach tych wydarzeń, ich przebiegu, skali i konsekwencjach politycznych, społecznych i ekonomicznych oraz rzeczywistych oddziaływaniach tych skutków na przeobrażenia zasad i reguł prawnych organizujących struktury państwowe i międzynarodowe
  j) ma wiedzę o zasadach i regułach moralnych, ich roli i znaczeniu w strukturach i instytucjach społecznych, źródłach, naturze i przeobrażeniach
  k) ma wiedzę o poglądach dotyczących natury, treści, funkcji, źródeł oraz zmian w pojmowaniu zasad i reguł moralnych
  l) zna i rozumie procesy ekonomiczne, zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
  m) ma pogłębioną wiedzę o poglądach na genezę prawa, a zmianach w pojmowaniu prawa i jego systematyki
  n) ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych, w tym zna w rozszerzonym zakresie pojęcia z zakresu tych dyscyplin
  o) ma pogłębioną wiedzę o systemie władzy w Polsce, o poszczególnych organach władzy ze szczególnym uwzględnieniem władzy ustawodawczej i sądowniczej i wybranych aspektów praktyki ich funkcjonowania; ma pogłębioną wiedzę o źródłach polskiego prawa, regulacjach dotyczących jego zmian i tworzenia
  p) zna w pogłębionym zakresie rodzaje powiązań wewnątrz systemowych w polskim systemie prawa oraz powiązania tego systemu z prawem Unii Europejskiej oraz systemem prawa międzynarodowego
  q) zna i rozumie terminologię właściwą dla poszczególnych dyscyplin prawa
  r) zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą w wybranym języku obcym
  s) zna zasady ponoszenia odpowiedzialności prawnej za działania niezgodne z prawem oraz rozumie specyfikę tej odpowiedzialności
  t) ma pogłębioną wiedzę o prawach i obowiązkach obywatela w demokratycznym państwie prawnym oraz o zasadach ochrony prawnej obywateli
  u) ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o instytucjach prawa administracyjnego i podatkowego (prawa administracyjnego materialnego oraz postępowania administracyjnego i odpowiednio prawa podatkowego i postępowania podatkowego)
  v) ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o instytucjach prawa prywatnego (prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego)
  w) ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o instytucjach prawa pracy
  x) ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o instytucjach prawa karnego (prawa karnego materialnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń)
  y) ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o zasadach prawa finansowego i gospodarki finansowej państwa oraz samorządów
  z) ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę o systemie prawa europejskiego oraz prawa międzynarodowego, w tym wybranych instytucji tych systemów
  2. W kategorii umiejętności absolwent:
  a) potrafi prawidłowo posługiwać się językiem prawnym i prawniczym, w tym wybranym obcym językiem prawniczym, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
  b) prawidłowo stosuje instytucje z zakresu poszczególnych dziedzin prawa,
  c) potrafi prawidłowo interpretować tekst prawny oraz trafnie wyjaśniać istotne w tym procesie relacje między elementami systemu prawa krajowego jak również w układzie międzysystemowym,
  d) potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy prawne,
  e) potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie oraz krytycznie zanalizować wybrane regulacje wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych,
  f) potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując zdobytą wiedzę,
  g) potrafi sporządzać podstawowe w obrocie prawnym i jego praktyce dokumenty, w tym pisma procesowe, opinie prawne,
  h) posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych dotyczących zagadnień z zakresu prawa oraz ich prezentacji tych zagadnień ,
  i) dostrzega i potrafi odnieść się do relacji między zjawiskami prawnymi a zjawiskami konomicznymi, politycznymi, społecznymi i kulturowymi.
  3. W kategorii kompetencje absolwent:
  a) ma świadomość zakresu zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności oraz rozumie ich ograniczenia jak również wynikłą z tego potrzebę uczenia się przez całe życie, rozwijania i pogłębiania zdobytych wiedzy i umiejętności jak i poszerzania zainteresowań zawodowych,
  b) jest otwarty na różne problemy, których rozwiązanie wymaga samodzielności myślenia angażującego zdobytą wiedzę i umiejętności oraz potrafi kreatywnie poszukiwać optymalnych rozwiązań tych problemów; jest gotowy do podejmowania nowych doświadczeń zawodowych,
  c) rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej i działalności publicznej,
  d) jest kompetentny w zakresie współpracy, w tym komunikacji, argumentacji i organizacji pracy w zróżnicowanym otoczeniu społecznym, zachowując otwartość na poglądy innych.
  PRAKTYKI
  Celem praktyk jest przede wszystkim umożliwienie studentom zwiększenia swojej atrakcyjności jako przyszłych pracowników poprzez uzyskanie doświadczenia zawodowego. Odbycie praktyk powinno również dać studentom możliwość zapoznania się z pracą zawodową. Praktykodawcom praktyki dają możliwość wyboru przyszłych kandydatów do pracy lub stażu.
  Praktyki na kierunku Prawo mają charakter praktyk obowiązkowych i odbywają się zgodnie z planem studiów – po VI semestrze. Studenci mają obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 4 tygodni, co, przy zastosowaniu odpowiednich regulacji dotyczących ogólnego czasu pracy, daje 160 h.
  Praktyki realizowane są w sądach, organach administracji rządowej i samorządowej, kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych oraz działach prawnych przedsiębiorstw. W trakcie praktyk student zapoznaje się z zasadami funkcjonowania praktykodawcy a także bierze udział w realizacji zadań wyznaczonych przez podmiot, u którego odbywa praktyki.
  Kontrola odbywania praktyk realizowana jest poprzez wizyty u wybranych podmiotów a także poprzez kontrole dokumentów, jakie sporządza odbywający praktykę wraz z praktykodawcą.
  Praktyki zaliczane są na podstawie przedłożonych przez studenta dokumentów:
  - dzienniczka praktyk lub innego dokumentu potwierdzającego okres odbywanej praktyki oraz realizację zadań przez studenta,
  - opinii opiekuna praktyk z ramienia praktykodawcy
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem, zaliczeniem z oceną lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do podjęcia różnych rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także do pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych wymagających posiadania wiedzy prawniczej. Absolwent umie komunikować się interpersonalnie oraz porozumiewać się w procesie podejmowania decyzji prawnych oraz występowania w roli negocjatora lub mediatora w sytuacjach, w których prawo obowiązujące wskazuje mediację jako zalecany sposób rozstrzygania sporów prawnych. Absolwent kończący ten kierunek będzie przygotowany do wykonywania wszystkich zawodów prawniczych w Polsce oraz innych państwach Unii Europejskiej. Do tego przygotowywany jest poprzez system szkół prawa włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
Łacińska terminologia prawnicza
2
ZAL-O
Ćwiczenia
18
II - Podstawowe
Podstawy ekonomii
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
10
Prawoznawstwo
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
10
III - Kierunkowe
Historia doktryn polityczno-prawnych
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
18
Historia prawa polskiego I
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
18
Prawo rzymskie I
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
10
SUMA
21,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
II - Podstawowe
Logika prawnicza
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
10
18
III - Kierunkowe
Etyka dla prawników
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
10
Fakultet
2
Historia prawa polskiego II
2
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
8
10
Prawo kanoniczne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
10
Prawo rzymskie II
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
18
VII - Inne
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
21,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
Technologie informacyjne
2
II - Podstawowe
Prawo administracyjne I
3
Prawo cywilne I
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
18
Prawo konstytucyjne I
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
18
III - Kierunkowe
Kryminologia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
18
Prawo międzynarodowe publiczne
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
18
Prawo rodzinne i opiekuńcze
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
10
VII - Inne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
SUMA
28,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
II - Podstawowe
Prawo administracyjne II
4,5
Prawo cywilne II
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
18
Prawo konstytucyjne II
4,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
18
III - Kierunkowe
Prawo dyplomatyczne i konsularne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
10
Prawo spadkowe
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
10
Prawo wykroczeń
3
SUMA
31,5

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Postępowanie administracyjne
4
Postępowanie karne I
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
18
Prawo cywilne - zobowiązania I
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
18
Prawo pracy I
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
18
III - Kierunkowe
Prawo finansowe I
3
ZAL

Ćwiczenia
Wykład
18
10
Prawo handlowe
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
18
Prawo karne wykonawcze
3
SUMA
23,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Proseminarium
2
ZAL-O
Ćwiczenia
10
II - Podstawowe
Postępowanie karne II
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
18
Prawo cywilne - zobowiązania II
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
18
Prawo pracy II
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
18
III - Kierunkowe
Prawo finansowe II
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
10
Prawo gospodarcze publiczne
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
18
Prawo karne skarbowe
3
Prawo wyznaniowe
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
10
VI - Praktyka
Praktyki zawodowe
3
SUMA
29,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Seminarium
2
II - Podstawowe
Postępowanie cywilne I
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
18
Sądownictwo administracyjne
2
III - Kierunkowe
Cyberprzestępczość i jej zwalczanie
2
Prawa człowieka
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
10
Prawo konfliktów zbrojnych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
10
Prawo ubezpieczeń społecznych
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
18
Teoria i filozofia prawa
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
10
V - Specjalizacyjne
Kryminalistyka
4
Przedmiot specjalizacyjny
12
SUMA
38,0

Semestr 8

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Seminarium
2
II - Podstawowe
Postępowanie cywilne II
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
18
III - Kierunkowe
Medycyna sądowa
2
Międzynarodowe i krajowe prawo ochrony środowiska
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
10
Prawo międzynarodowe prywatne
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
18
Prawo podatkowe
3
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
18
10
Prawo rolne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
10
V - Specjalizacyjne
Laboratorium sądowe I
4
Przedmiot specjalizacyjny
12
SUMA
37,0

Semestr 9

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Seminarium magisterskie i praca magisterska
12
III - Kierunkowe
Prawo Unii Europejskiej
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
18
10
Psychologia sądowa
0
Techniki egzegezy aktów prawnych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
10
Współczesne kultury prawne
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
10
V - Specjalizacyjne
Laboratorium sądowe II
4
Przedmiot specjalizacyjny
12
SUMA
34,0

Semestr 10

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Seminarium magisterskie i praca magisterska
12
V - Specjalizacyjne
Przedmiot specjalizacyjny
12
SUMA
28,0