Historia doktryn polityczno-prawnych

History of political and legal doctrines

2021Z

Kod przedmiotu29NJ-HISDOPP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria, filozofia , etyka na poziomie szkół średnich.
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPojęcie doktryny, funkcje i klasyfikacje. Związki doktryn z filozofią oraz praktyką polityczną i prawną. Szkoły doktrynalne. Myśl starożytnej Grecji. Idee demokracji ateńskiej. Status obywatela. Relatywizm sofistów. Koncepcje prawdy. Intelektualizm etyczny Sokratesa. Platon jako prekursor szkoły idealistycznej. Ontologiczne podstawy systemu – teoria idei. Modelowe ujęcie państwa. Jednostka a państwo. Koncepcja prawa. Historiozofia. Recepcja doktryny. Państwo w ujęciu Arystotelesa. Polityka a etyka. Filozofia „złotego środka”. Koncepcja sprawiedliwości. Klasyfikacja ustrojów, (politea jako ustrój optymalny). Człowiek jako zoon politykon. Geneza i cel państwa. Teokratyzm w myśli politycznej. Prawo natury w ujęciu Św. Augustyna i Tomasza z Akwinu. Dialektyka idealistyczna. Państwo a kościół. Hierarchiczne ujęcie prawa i społeczeństwa. Nominalizm W. Ockhama. Koncepcja trójpodziału władzy Monteskiusza Etyka a skuteczność w doktrynie Machiavellego Stan natury i umowa społeczna w doktrynie T. Hobbesa, J. Locke ,ĆWICZENIA:Zagadnienia metodologiczne. Pozytywizm prawniczy Utopia w doktrynach na tle myśli renesansu. Koncepcja suwerenności ludu Marsyliusza z Padwy Stan natury i umowa społeczna w doktrynie, J. J. Rousseau. Komparatystyka prawa u Monteskiusza. Koncepcja podziału władzy. Szkoła historyczna; Liberalizm XIX wieku;
Cel kształcenia- zapoznanie studentów ze specyfiką filozoficznego ujęcia prawa i polityki, - znajomość ewolucji podstawowych stanowisk oraz idei politycznych i prawnych (sprawiedliwość, wolność, suwerenność, władza, prawo natury, prawo pozytywne).
Literatura podstawowa1) A. Sylwestrzak,, Historia doktryn politycznych i prawnych,, Lexis, 2000 2) I. Barwicka – Tylek, J. Malczewski,, Historia myśli ustrojowej i społecznej, , 2009
Literatura uzupełniająca1) , 1) , , , r., , ,
Uwagibrak