Historia prawa polskiego I

History of Polish law I

2021Z

Kod przedmiotu29NJ-HPP
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającehistoria Polski
Wymagania wstępneznajomość zagadnień historii państwa i społeczeństwa w Polsce
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Źródła prawa i poznania prawa 2. Prawo osobowe 3. Prawo rodzinne, małżeńskie i opiekuńcze 4. Prawo rzeczowe 5. Prawo spadkowe 6. Prawo zobowiązań 7. prawo karne 8. prawo procesowe. 9. Monarchia patrymonialna 10. Monarchia stanowa 11. Rzeczpospolita Szlachecka 12. Sądownictwo, skarbowość, wojsko 13. Reformy państwa. ,ĆWICZENIA: 1. Prawo zwyczajowe na ziemiach polskich. Dokument 2. Proces kształtowania się stanów społecznych – szlachta 3. Proces kształtowania się stanów społecznych – mieszczanie, duchowieństwo, chłopi 4. Wyznania w Polsce w okresie staropolskim 5. Tolerancja religijna w Polsce 6. Sejm i sejmiki 7. Organizacja sądownictwa 8. Prawo osobow3 9. Prawo rodzinne, małżeńskie i opiekuńcze 10. Prawo rzeczowe 11. Prawo spadkowe 12. Prawo zobowiązań 13. Prawo karne 14. Prawo procesowe
Cel kształceniazaznajominie studentów z historią państwa i prawa polskiego
Literatura podstawowa1) J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Lexis Nexis, 2009 2) A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Wolters Kluwer, 2009 3) D. Makiłła, Historia prawa w Polsce, PWN, 2019 4) M. Kallas, Historia ustroju w Polsce, PWN, 2019
Literatura uzupełniająca
Uwagi