Historia prawa polskiego II

History of Polish law II

2021L

Kod przedmiotu29NJ-HPPII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria Polski
Wymagania wstępneZnajomość zagadnień historii państwa i społeczeństwa w Polsce
Opis ćwiczeń
Opis wykładówRozwój prawa cywilnego i karnego na ziemiach polskich pod zaborami - zabór rosyjski, pruski, austriacki. Procesy kodyfikacyjne w II Rzeczpospolitej. Prawo materialne i procedury cywilne i karne w II RP. Zmiany prawa w okresie PRL.,ĆWICZENIA:Monarchia konstytucyjna. Księstwo Warszawskie 3. Królestwo Polskie (1815-1830). Królestwo Polskie po powstaniu listopadowym, Rzeczpospolita Krakowska, Wielkie Księstwo Poznańskie, Zabór austriacki, autonomia w Galicji. Państwo polskie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Ustrój ziem polskich w czasie II wojny światowej. Organizacja państwa w okresie PRL.
Cel kształceniaZapoznanie z historią ustrojów tworów państwowych istniejących na ziemiach polskich podczas zaborów - Księstwo Warszawskie, Królestwo Kongresowe, Wolne Miasto Kraków, Galicja doby autonomii, z konstytucjonalnymi zasadami ustroju państwowego II Drugiej Rzeczpospolitej, a także z problematyką ustrojową okresu PRL-u. Zapoznanie z problematyką historii prawa polskiego obowiązującego na ziemiach polskich w okresie niewoli w układzie: źródła prawa w znaczeniu źródeł tworzenia prawa oraz poznawania prawa, z najważniejszymi instytucjami prawa prywatnego (cywilnego), karnego i ich ewolucją, procesem sądowym (karnym i cywilnym) oraz instytucjami wymiaru sprawiedliwości.
Literatura podstawowa1) Juliusz Bardach, Bogusław Leśnodorski, Michał Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Lexis Nexis, 2009 2) Artur Korobowicz, Wojciech Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Wolters Kluwer, 2009 3) Dariusz Makiłła, Historia prawa w Polsce, PWN, 2019 4) Marian Kallas, Historia ustroju w Polsce, PWN, 2019 5) Andrzej Chwalba, Historia Polski 1795-1918, Wydawnictwo Literackie, 2007
Literatura uzupełniająca1) Wacław Komarnicki, wyd. Wydawnictwo Sejmowe, Polskie prawo polityczne. Geneza i system, 2008r., tom 2) Wojciech Witkowski, wyd. PWN, Historia administracji w Polsce 1764-1989, 2001r., tom 3) Andrzej Ajnenkiel, wyd. Oficyna Wydawnicza Rytm, Konstytucje Polski 1791-1992, 2001r., tom
Uwagi