Laboratorium sądowe I

Court laboratory I

2024L

Kod przedmiotu29NJ-LABI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kinga Flaga-Gieruszyńska, Postępowanie cywilne. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych, C.H. Beck, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi