Laboratorium sądowe II

Court laboratory II

2025Z

Kod przedmiotu29NJ-LABII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, 2017 2) J. Skorupka(red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, C.H. Beck, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi