Podstawy ekonomii

Basic of economy

2021Z

Kod przedmiotu29NJ-PODE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów1. PRZEDMIOT MAKRO I MIKROEKONOMII, POJĘCIA I DEFINICJE; 2. RYNEK, MECHANIZM RYNKOWY, STRUKTURY RYNKU; 3. MODELE RUCHU OKRĘŻNEGO W GOSPODARCE; 4. PKB, PNB, DN, - METODY LICZENIA; 5. CYKLE GOSPODARCZE, FORMY MONOPOLU 6. RYNEK PIENIĄDZA, DÓBR I USŁUG; 7. PODATKI I POLITYKA FISKALNA PAŃSTWA; 8. KONSUMENT I PRODUCENT NA RYNKU; 9. KOSZTY PRODUKCJI I ANALIZA EKONOMICZNA; 10. KAPITAŁ I WZROST GOSPODARCZY; 11. TEORIE FIRMY - MODELE EKONOMICZNE FIRMY. .,ĆWICZENIA:1. ROZRÓŻNIANIE POJĘĆ. PKB REALNY I NOMINALNY. KOSZT ALTERNATYWNY. KRZYWA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH; 2. MNOŻNIK KREACJI PIENIĄDZA. RUCH OKRĘŻNY W GOSPODARCE; 3. METODY LICZENIA PKB, PNB, DN, PKB /per capita 4. WYZNACZANIE WIELKOŚCI POPYTU, PODAŻY, CENY, RÓWNOWAGI RYNKOWEJ ORAZ ELASTYCZNOŚCI POPYTU I PODAŻY; 5. TEORIA WYBORU KONSUMENTA, PREFERENCJE I KRZYWA OBOJĘTNOŚCI KONSUMENTA, FUNKCJA UŻYTECZNOŚCI ORAZ OGRANICZENIE BUDŻETOWE; 6. TEORIA PRODUKCJI, KOSZTÓW I ZYSKU, KOSZTY PRODUKCJI W DŁUGIM I KRÓTKIM OKRESIE, KRAŃCOWY PRODUKT I KRAŃCOWY PRZYCHÓD Z PRACY, OPTIMUM PRODUKCYJNE; 7. WYZNACZANIE PROGU RENTOWNOŚCI I OPŁACALNOŚCI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ; 8. WYBÓR WARIANTU ALTERNATYWNEGO TECHNOLOGII WYTWARZANIA Z PUNKTU WIDZENIA MAKSYMALIZACJI PRODUKCJI.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Milewski, Elementarne zagadnienia ekonomii , t. 1, PWN Warszawa, 2011, s. 489 2) D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, , Mikroekonomia i Makroekonomia,, t. 1, PWN Warszawa, 2015, s. 320 3) E. Nojszewka, Wprowadzenie do ekonomii, WSiP Warszawa, 2013 4) B. Czarny, Podstawy ekonomii, PWE Warszawa, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi-