Prawo rzymskie I

Roman law I

2021Z

Kod przedmiotu29NJ-PRAWORZI
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria powszechna państwa i prawa, łacina klasyczna, prawoznawstwo
Wymagania wstępneOgólna wiedza historyczna, wiedza o państwie i prawie. Umiejętność definiowania problemu. Umiejętność argumentacji. Znajomość terminologii prawniczej i podstaw gramatyki łacińskiej.
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Prawo rzymskie i jego znaczenie w kształtowaniu się kultury prawnej Europy 2. Źródła prawa rzymskiego- źródła powstawania i poznania prawa w kontekście historycznym 3. Recepcja prawa rzymskiego 4. Systematyka prawa rzymskiego 5. Rzymski proces cywilny,ĆWICZENIA: 1. Przedstawienie przedmiotu, omówienie podstawowej literatury, zapoznanie z zakresem ćwiczeń i zasadami zaliczenia. 2. Elementy rzymskiego prawa osobowego. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osób fizycznych i osób prawnych. Czynności prawne. Praca na kazusach 3. Prawo familijne
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i instytucjami prawnymi w zakresie prawa prywatnego (definicje i sentencje). Nauczenie studenta odpowiedniej krytycznej analizy informacji oraz umiejętności poszukiwania odpowiedniej literatury fachowej. Nabycie umiejętności samodzielnej analizy problemu prawnego (kazusy). Nabycie kompetencji do praktycznego zastosowania uzyskanej wiedzy teoretycznej (test problemowy).
Literatura podstawowa1) Wiesław Litewski, Prawo rzymskie prywatne, LexisNexis, 2003nn 2) M. i J. Zabłoccy, Ustawa XII tablic. Tekst-Tłumaczenie-Objaśnienia , Liber, 2000 3) Gaius, Instytucje, w tłum. W. Rozwadowskiego, ArsBoni et Aequi, 2006
Literatura uzupełniająca
UwagiDuży wkład pracy własnej studenta.