Prawo wykroczeń

law violation

2022L

Kod przedmiotu29NJ-PRW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Marek, A. Marek-Ossowska , Prawo wykroczeń (materialne i procesowe) , C.H.BECK, 2019, s. 275 2) Ol. Sitarz, Materialne prawo wykroczeń. Część ogólna, Deflin, 2015, s. 189 3) M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, C.H.BECK, 2011, s. 951 4) A. Sakowicz (red.), Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 512 5) T. Bojarski , Kodeks wykroczeń. Komentarz, Wolters Kluwer, 2019, s. 772
Literatura uzupełniająca
Uwagi