Seminarium magisterskie i praca magisterska

Master's Seminar and Master's Thesis

2025L

Kod przedmiotu29NJ-PSEMR5-L
Punkty ECTS 12
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, , Wrocław, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi