Seminarium magisterskie i praca magisterska

Master's Seminar and Master's Thesis

2025Z

Kod przedmiotu29NJ-PSEMR5-Z
Punkty ECTS 13
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) 1) J. Boć,, Jak pisać pracę magisterską,, Wrocław,, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi