Techniki egzegezy aktów prawnych

Techniques of exegesis of legal acts

2025Z

Kod przedmiotu29SJ-FDWE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki , PWN, 2002 2) J. Wróblewski, Zasady tworzenia prawa, PWN, 1989
Literatura uzupełniająca
Uwagi