Historia doktryn polityczno-prawnych

History of political and legal doctrines

2021Z

Kod przedmiotu29SJ-HISDOKPPR
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria
Wymagania wstępneznajomość specyfiki ustrojowej oraz tła społecznego w poszczególnych epokach historycznych
Opis ćwiczeń
Opis wykładów1. Podstawy metodologiczne; 2.. Kontrowersje wokół demokracji 3. Intelektualizm etyczny Sokratesa (kategoria "banalności zła") 5. Koncepcja państwa w systemie filozoficznym Platona, próba oceny demokracji. 6. Arystoteles - państwo, sprawiedliwość, człowiek jako istota społeczna 7. Doktryna Św. Augustyna 8. Hierarchia ontologiczna, społeczna i prawna w myśli Tomasz z Akwinu; 9. Marsyliusz z Padwy oraz Nominalizm Wilhelma Ockhama; 11. Etyczność i skuteczność w ujęciu Niccolò Machiavellego; 12. Tolerancja oraz rola społeczeństwa w organizacji życia politycznego - John Locke. 13. Specyfika utopii społecznych (:Tomasz More, Giovani Domenico Campanella, Franciszek Bacon) 14. Stan natury w ujęciu Tomasza Hobbesa. 15. Trójpodział władzy i "duch praw" w koncepcji Monteskiusza ,ĆWICZENIA:1. Szkoła historyczna; 2. Idealizm niemiecki (Hegel) 3. Człowiek, państwo i prawo w myśli I. Kanta 4. Liberalizm XIX wieku; 5. Pozytywizm prawniczy; 6. Umowa społeczna, kategoria suwerenności ludu w ujęciu Jana Jakuba Rousseau; 7. Normatywizm Hansa Kelsena; 8. Liberalizm XX wieku: Friedrich August von Hayek, John Rawls i Robert Nozick. 9. Średniowieczna myśl polityczno-prawna
Cel kształceniazapoznanie ze specyfiką doktrynalnego ujęcia prawa i polityki; znajomość ewolucji podstawowych stanowisk oraz sposobu uzasadniania idei
Literatura podstawowa1) A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, , Wolters Kluwer, 2000 2) I. Barwicka-Tylek, J. Malczewski, Historia myśli ustrojowej i społecznej, Warszawa, 2009 3) L. Dubel, Historia doktryn politycznych i prawnych do końca XIX wieku, Lexis Nexis, 2003
Literatura uzupełniająca1) S. Filipowicz , wyd. Arche , Historia myśli polityczno-prawnej , 2001r., tom
Uwagi