Laboratorium sądowe I

Court laboratory I

2024L

Kod przedmiotu29SJ-LABI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ryszard A. Stefański, R. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 3, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2017; J. Skorupka(red.) Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Wyd. 2,Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016; , C.H. Beck, 2017 2) Włodzimierz Wróbel (red.) Andrzej Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1 - 52, t. I, Wolters Kluwer, 2016 3) Jerzy Skorupka(red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz,, C.H. Beck, 2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi