Laboratorium sądowe III

Court Laboratory III

2025L

Kod przedmiotu29SJ-LABSIII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ryszard Stefański , Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi