Medycyna sądowa

Forensic medicine

2024L

Kod przedmiotu29SJ-MEDSAD
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) DiMaio V., DiMaio D., Medycyna sądowa , Urban&Partner, 2003 2) Marek Z. Kłys M., Opiniowanie sądowo-lekarskie i toksykologiczne, Zakamycze, 1998 3) Raszeja S., Nasiłowski W, Markiewicz J. , Medycyna Sądowa podręcznik dla studentów, PZWL, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi