Mediacja w sprawach karnych

Mediation in Criminal Matters

2024Z

Kod przedmiotu29SJ-MSK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) A. Rękas, Mediacja w polskim prawie karnym, Ministerstwo Sprawiedliwości, 2011
Literatura uzupełniająca
Uwagi