Prawo autorskie

Copyright

2024L

Kod przedmiotu29SJ-PAUT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Barta, R. Markiewicz, , Prawo autorskie i prawa pokrewne, Wolters Kluwer, 2014 2) E. Ferenc-Szydełk, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, C.H. Beck, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi