Powszechna historia państwa i prawa I

History of the Polish State and Law I

2021Z

Kod przedmiotu29SJ-PHPPI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnewiadomości z historii z zakresu szkoły średniej
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPojęcie i geneza prawa oraz jego systematyka. Źródła prawa oraz źródła poznania prawa. Europa barbarzyńska. Państwa feudalne oraz prawo w epoce feudalnej - rozwój oraz cechy charakterystyczne. Prawo prywatne w średniowieczu(prawo osobowe i rodzinne, spadkobranie, prawo rzeczowe, zobowiązania. Prawo karne i postępowanie sądowe w średniowieczu. Średniowieczny proces inkwizycyjny przeciwko heretykom. Kształtowanie się systematyki prawa nowożytnego. Odmienność angielskiego systemu prawnego - zmiany prawno-ustrojowe w Anglii. ,ĆWICZENIA:Poglądy na genezę państwa oraz prawa. Starożytne despotie wschodnie - forma ustrojowa, rozwój prawa. Rozwój prawa oraz ewolucja ustrojowa w starożytnych państwach -miastach greckich (Ateny i Sparta). Ludy germańskie i słowiańskie - rozwój prawa i jego źródła. Prawo rzymskie okresu antycznego i i epoki klasycznej. Kodyfikacja justyniańska. Prawo w państwie frankońskim i Francji doby średniowiecza. Rozwój prawa i jego źródeł - Niemcy do XV w. Rozwój prawa i jego źródła w państwie kijowskim i Rosji do połowy XVII w. Prawo oraz organa państwowe w państwie anglosaskim i anglonormandzkim. Charakterystyka monarchii absolutnej jako formy ustrojowej oraz źródeł prawa w wybranych państwach (Francja, Anglia, Niemcy, Rosja). Rozwój parlamentaryzmu angielskiego w XVII i XVIII w. Podczas wszystkich ćwiczeń analiza wybranych tekstów źródłowych oraz przykładowe rozwiązywanie kazusów na wybranych zajęciach.
Cel kształceniaNa podstawie treści wykładów, ćwiczeń, pracy własnej oraz literatury przedmiotu wykształcenie u studenta umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu powszechnej historii państwa i prawa. Znajomość różnych systemów państwowych i prawnych na przestrzeni dziejów i ich wpływu na rozwój współczesnej myśli prawnej. Wiedza o różnorodności źródeł prawa w poszczególnych fazach rozwoju społeczeństwa oraz tłumaczenie i definiowanie różnic pomiędzy wykształconymi historycznie instytucjami prawnymi i sądowymi. Uwrażliwienie studenta na brak legitymizacji ważnych norm społecznych oraz nierówność pewnych warstw społecznych względem prawa na przestrzeni dziejów.
Literatura podstawowa1) A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, t. -, PWN, 2012, s. - 2) M. Sczaniecki, Powszechna historia prawa, t. -, Wolters Kluwer, 2016, s. - 3) K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, t. -, Wolters Kluwer, 2015, s. -
Literatura uzupełniająca1) M. Klementowski, Powszechna historia ustroju, t. -, PWN, 2015, s. - 2) T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, t. -, CH Beck, 2011, s. - 3) A. Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiorowski, Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, t. -, Ars boni et aequi, 2004, s. - 4) K. Kamińska, A. Gaca, Historia powszechna ustrojów państwowych, t. -, TNOiK, 2008, s. - 5) K. Krasowski, B. Lesiński, K. Sikorska-Dzięgielewska, Powszechna historia państwa i prawa, t. -, Ars boni et aequi, 2007, s. -
Uwagibrak