Powszechna historia państwa i prawa II

History of the Polish State and Law II

2021L

Kod przedmiotu29SJ-PHPPII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającePowszechna historia państwa i prawa I cz.
Wymagania wstępnezaliczenie z przedmiotu Powszechna historia państwa i prawa cz. I
Opis ćwiczeńKultura prawna Stanów Zjednoczonych Ameryki (stosunki polityczne i ustrój, Deklaracja Niepodległości 1776, Konstytucja federalna 1787, perspektywy rozwoju Konstytucji amerykańskiej). Rozwój prawa i źródeł prawa we Francji w dobie rewolucji i dyktatury napoleońskiej. Przemiany ustrojowe w europie w XIX w. Model monarchii konstytucyjnej. Koncepcje ustrojowe Wiosny Ludów oraz ustroje monarchiczne w dobie porewolucyjnej. Europejska myśl cywilistyczna oraz Kodeksy prawa cywilnego. Europejskie kodyfikacje prawa do 1918 r. Rozwój prawa i instytucji prawnych w państwach europejskich 1918-1939. Stosunki polityczne w Europie po I wojnie światowej. Upadek monarchicznego systemu władzy. Rządy parlamentarne. Kryzys liberalnej demokracji - ustroje totalitarne i systemy autorytarne. Kierunki rozwoju anglosaskiego systemu prawnego w XIX i XX w. Podzielona Europa – państwa komunistyczne i liberalne demokracje Europy Zachodniej. Państwo prawne oraz pojęcie praworządności. Ewolucja prawa - współczesne tendencje. Podczas wszystkich ćwiczeń analiza wybranych tekstów źródłowych oraz przykładowe rozwiązywanie kazusów na wybranych zajęciach. ,
Opis wykładówPrawo w czasach nowożytnych i najnowszych (ruch kodyfikacyjny epoki oświecenia, założenia programu kodyfikacji prawa, kształtowanie się systematyki prawa nowożytnego, odmienność angielskiego systemu prawnego). Wpływ konstytucji USA na rozwój konstytucjonalizmu światowego (Stany Zjednoczone jako konfederacja, realizacja zasad trójpodziału władzy, gwarancje praw obywatelskich). Myśl cywilistyczna oraz doktryny prawa karnego w Europie w XIX w. Rozwój prawa karnego w późnych czasach nowożytnych i najnowszych. Założenia programu kodyfikacji prawa karnego (powstanie humanitarnej doktryny prawa karnego, źródła prawa karnego, główne kierunki doktryny prawa karnego). Postępowanie sądowe w XIX i XX w.- proces cywilny i proces karny. Władza sądownicza i sądownictwo w XIX i XX wieku. Kryzys liberalnej demokracji i miejsce prawa w systemach totalitarnych. Konstrukcja i zasady państwa prawnego (geneza i sposób rozumienia państwa prawnego, prawo w państwie prawnym, podstawowe zasady państwa prawnego. Ewolucja prawa i jej etapy.
Cel kształceniaNa podstawie treści wykładów, ćwiczeń, pracy własnej oraz literatury przedmiotu wykształcenie u studenta umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu powszechnej historii państwa i prawa. Znajomość różnych systemów państwowych i prawnych na przestrzeni dziejów i ich wpływu na rozwój współczesnej myśli prawnej. Wiedza o różnorodności źródeł prawa w poszczególnych fazach rozwoju społeczeństwa oraz tłumaczenie i definiowanie różnic pomiędzy wykształconymi historycznie instytucjami prawnymi i sądowymi. Uwrażliwienie studenta na brak legitymizacji ważnych norm społecznych oraz nierówność pewnych warstw społecznych względem prawa na przestrzeni dziejów.
Literatura podstawowa1) A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, t. -, PWN, 2012, s. - 2) M. Sczaniecki, Powszechna historia prawa, t. -, Wolters Kluwer, 2016, s. - 3) K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, t. -, Wolters Kluwer, 2015, s. -
Literatura uzupełniająca1) M. Klementowski, Powszechna historia ustroju, t. -, PWN, 2015, s. - 2) T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, t. -, CH Beck, 2011, s. - 3) A. Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiorowski, Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, t. -, Ars boni et aequi, 2004, s. - 4) K. Kamińska, A. Gaca, Historia powszechna ustrojów państwowych, t. -, TNOiK, 2008, s. - 5) K. Krasowski, B. Lesiński, K. Sikorska-Dzięgielewska, Powszechna historia państwa i prawa, t. -, Ars boni et aequi, 2007, s. -
Uwagibrak