Prawo karne wykonawcze

Criminal Executory Law

2023Z

Kod przedmiotu29SJ-PKW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Teodor Szymanowski, Jerzy Migdał,, Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna, , Wolters Kluwer, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi