Prawo międzynarodowe publiczne

International public law

2022Z

Kod przedmiotu29SJ-PMP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J, Białocerkiewicz, Prawo Międzynarodowe Publiczne. Zarys wykładu, UMK, 2007 2) J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, C.H. Beck, 2017 3) A. Zawidzka-Łojek (red.) , Prawo międzynarodowe publiczne, 3 wydanie, C.H. Beck Warszawa, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi