Podstawy ekonomii

Basics of Economy

2021Z

Kod przedmiotu29SJ-PODE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Geneza i przedmiot ekonomii, Pojęcia i definicje; 2. Makroekonomiczne mierniki gospodarki - produkt krajowy i dochód narodowy. 3.Rynek, mechanizm rynkowy, popyt i podaż cena równowagi rynkowej. 4. Elastyczność popytu i podaży; 5.Konsument na rynku. Teoria wyboru konsumenta; 6.Teoria i koszty produkcji. 7. Analiza ekonomiczna - próg rentowności i jego wrażliwość na zmiany cen czynników produkcji. 8. Rynek pracy i bezrobocie. 9. Inflacja - skutki dla gospodarki. 10. Polityka fiskalna. 11. Struktury rynku. 12. Istota monopolu.13. Podstawy teorii przedsiębiorstwa.14.Wahania i trendy gospodarcze. .,ĆWICZENIA:1. Rozróżnianie pojęć. PKB realny i nominalny. Koszt alternatywny. Krzywa możliwości produkcyjnych; 2. Mnożnik kreacji pieniądza. Ruch okrężny w gospodarce; 3. Metody liczenia PKB, PNB, DN, PKB /per capita. 4. Wyznaczanie wielkości popytu, podaży, ceny równowagi rynkowej oraz elastyczności cenowej i dochodowej popytu; 5. Teoria wyboru konsumenta, Preferencje i krzywa obojętności konsumenta, Funkcja użyteczności Oraz ograniczenie budżetowe; 6. Teoria produkcji, kosztów i zysku, Koszty produkcji w krótkim i długim okresie, Krańcowy produkt i krańcowy przychód z pracy, Optimum produkcyjne; 7. Wyznaczanie progu rentowności i opłacalności działalności gospodarczej; 8. Wybór optymalnego wariantu technologii wytwarzania z punktu widzenia maksymalizacji produkcji.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) D. Begg i inni, Mikro i Makroekonomia, PWE Warszawa, 2015 2) B. Czarny, Podstawy ekonomii, PWE Warszawa, 2000 3) E. Nojszewska, Wprowadzenie do ekonomii, WSiP Warszawa, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi-